Informacja o ogłoszeniu postępowania Nr OSIR/ZP/6/2018 na „Świadczenie usług ochrony obiektów, osób i mienia oraz fizycznego dozoru obiektów: plaża Uznam i Warszów w Świnoujściu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świnoujściu

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zaprasza do udziału w postępowaniu na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art.138 g ust.1 pkt.1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień  publicznych (Dz.U.z 2018r, poz.1986) na:

„Świadczenie usług ochrony obiektów, osób i mienia oraz fizycznego dozoru obiektów: plaża Uznam i Warszów w Świnoujściu w latach: 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świnoujściu.”

SIWZ, OCHRONA 2019-20-1

ZAŁĄCZNIK NR 1.oferta

ZAŁĄCZNIK NR 2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁĄCZNIK NR 4.PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5.opis przedmiotu zamówienia-Załącznik

ZAŁĄCZNIK NR 6.SIWZ Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego-1

ZAŁACZNIK NR 7.wykaz usług

ZAŁACZNIK NR 8.wykaz osób skierow.do zad.

ZAŁĄCZNIK NR 9._wykaz obiektów

– odpowiedź na pytanie dotyczące zamówienia

-Modyfikacja do SIWZ, wysokość wadium:dla zadania nr 1 w wysokości: 1600,00 zł , dla zadania nr 2 w wysokości 4 300,00 zł