Informacja o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego nr OSIR/ZP/5/2018 na:”Świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów komunalnych oraz sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie parkingu i przyległej drogi wjazdowej przy ulicy Ku Morzu w Świnoujściu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz”

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług o wartości zamówienia poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień  publicznych (Dz.U. z 2018r. poz 1986)oraz do składania ofert na „Świadczenie usług odbioru i wywozu odpadów komunalnych oraz sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie parkingu i przyległej drogi wjazdowej przy ulicy Ku Morzu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz”.

SIWZ, wywóz śmieci i sprzatanie na 2019-2020

Załacznik nr 1 Oferta.modyfikacja

ZAŁĄCZNIK NR 2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ZAŁACZNIK NR 4 SIWZ.istotne dla stron post. treści UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 5. opis przedmiotu zamów

ZAŁĄCZNIK NR 6.Oświadczenie o grupie kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 7. zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

załacznik nr 8 wykaz ilości.Modyfikacja

ZAŁĄCZNIK NR 9_wykaz obiektów

 

Ogłoszenie o zamówieniu

1.)W dniu 26.11.2018r. nastąpiła modyfikacja Ogłoszenia z dnia 23.11.2018r. o numerze 652495-N-2018,na stronie: bzp.uzp.gov.pl

2.) Modyfikacja SIWZ :Rozdział XI „Składanie  i otwarcie ofert”; pkt.11 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni (…) do dnia 10 stycznia 2019r.

3).W dniu 11.12.2018r. nastąpiła modyfikacja SIWZ w:

-termin składania ofert: do 17.12.2018r. godz.11:00

-termin związania z ofertą do dnia 15.01.2019r.

-załącznik nr 1″Oferta ” zmiana w tabeli, ilości kontener 22m3 dla zadania nr 1.

-załącznik nr 8 „wykaz i szacunkowa ilość dla poszczególnych obiektów” w pozycji nr 8.Kąpielisko ppkt.d) poprawna ilość 120 szt na 24 miesiące