Informacja o wyborze wykonawcy na wykonanie zamówienia: „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu” – tj. 19 stanowisk postojowych dla camperów wraz z droga manewrową”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) przekazuję w załączeniu informację o: Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

Komisja Przetargowa powołana do wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zamówienia  Nr OSIR/ZP/1/2019 dokonała wyboru Wykonawcy na „Przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” w Świnoujściu” – tj.   19 stanowisk postojowych dla camperów wraz z droga manewrową”.

 

Informacja o wyborze wykonawcy znajduje się w załączniku.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY