Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO – „BOISKA SPORTOWEGO IMIENIA TADEUSZA KACZMARKA” W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. BIAŁORUSKIEJ 2

 1. Zarządcą obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.
 2. Korzystać z obiektu mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne
  po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 3. Kluby sportowe działające na terenie Gminy Miasto Świnoujście mogą korzystać
  z obiektu do celów treningowych i rozgrywania meczów po uprzednim uzgodnieniu
  z Zarządcą obiektu.
 4. Korzystanie z obiektu jest odpłatne zgodnie z obowiązującym Cennikiem Ośrodka.
 5. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne dla dzieci i młodzieży do lat 18.
 6. Obiekt jest czynny w następujących terminach:
  1. obiekt dostępny dla szkół w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne tj.: poniedziałek – piątek: godz, 8:00 – 15:00
  2. obiekt dostępny dla wszystkich chętnych:
   poniedziałek – piątek: godz. 15:00 – 20:00, sobota – niedziela 10:00 – 20:00
  3. w dniach, w których nie odbywają się zajęcia szkolne (ferie zimowe, przerwy świąteczne): poniedziałek – niedziela: godz. 10:00- 20:00
  4. w wakacje letnie: poniedziałek – niedziela 7:00 -22:00.
 7. Godziny otwarcia obiektu mogą ulec zmianie.
 8. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w pkt 6a) ustala Zarządca obiektu na wniosek dyrektorów szkół.
 9. Osoby korzystające z obiektu obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników – Książki użytkowania obiektu prowadzonej przez pracownika obsługi.
 10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z obiektu u Zarządcy obiektu.
 11. Możliwa jest zmiana harmonogramu lub odwołania zajęć na terenie obiektu
  przez Zarządcę.
 12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych obsługa może zabronić korzystania z obiektu.
 13. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego
  i obuwia sportowego o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie.
 14. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie
  z jego przeznaczeniem.
 15. Sprzęt sportowy wydaje pracownik obsługi. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać.
 16. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego.
 17. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia urządzeń lub sprzętu sportowego pracownikowi obsługi.
 18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów sportowych innych niż wymienione w pkt 13,
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem obiektu,
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  5. palenia tytoniu, spożywania alkoholu, środków odurzających, żucia gumy,
  6. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  7. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  9. wprowadzania zwierząt,
  10. korzystania z obiektu bez zgody pracownika obsługi,
  11. przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
 19. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt 18 korzystania z obiektu podejmuje pracownik obsługi który w zależności od sytuacji może:
  1. nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
  2. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  3. nakazać opuszczenie terenu obiektu.
 20. Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 21. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest powiadomić Zarządcę o każdym wypadku zaistniałym na terenie obiektu.
 22. Dzieci do 12-go roku życia mogą korzystać z obiektu jedynie w obecności i pod nadzorem osób dorosłych.
 23. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności poleceń pracownika obsługi.
 24. Teren obiektu jest objęty ciągłym monitoringiem.
 25. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu skutkować będzie odpowiedzialnością karną.
 26. Telefony alarmowe
  – z telefonu stacjonarnego: 999 – Pogotowie Ratunkowe, 998 – Straż Pożarna i 997 – Policja
  – z telefonu komórkowego – 112.