Regulamin

  1. Postanowienia ogólne i definicje
   1. Trwałym zarządcą i administratorem portu jachtowego Basen Północny zwanego dalej portem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu.
   2. Port usytuowany jest w Świnoujściu na terenie Basenu Północnego (53°54’48″N 14°16’28″E), przy ulicach Jachtowej, Rogozińskiego i Władysława IV. Nr tel.: 0048 91 321 9177, e-mail: marina@osir.swinoujscie.pl
  2. Przepisy porządkowe przystani.
   1. Wszystkie osoby przebywające na terenie portu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników obsługi (bosmana) portu.
   2. Na terenie portu obowiązuje cennik opłat za poszczególne usługi zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Świnoujście.
   3. Na terenie portu zabrania się:
    1. parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych,
    2. slipowania jednostek bez zgody obsługi portu,
    3. korzystania z urządzeń lub wyposażenia portu niezgodnie z ich przeznaczeniem,
    4. wprowadzania psów na teren portu bez smyczy,
    5. zaśmiecania terenu portu, niszczenia elementów ochrony brzegu,
    6. tarasowania dróg pożarowych, przejść, pirsów, nabrzeża oraz slipów,
    7. picia alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym,
    8. zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,
    9. mycia samochodów i przyczep,
    10. wędkowania bez zgody pracowników obsługi portu,
    11. kąpieli,
    12. rozpalania ognisk bez zgody pracowników obsługi portu,
    13. kotwiczenia w wejściu do basenu,
    14. poruszania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu jachtów lub urządzeń portu,
    15. cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody pracowników obsługi portu,
    16. wykonywania wszelkich prac remontowych na zacumowanych jednostkach,
    17. wykorzystywania – bez zgody Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu – portu jako miejsca do prowadzenia działalności handlowej.
  3. Przebywanie jednostek pływających w porcie.
   1. Prawo do zatrzymania się w porcie przysługuje wszystkim jachtom, o ile pozwala na to miejsce w basenie portu.
   2. Postój jachtów powinien odbywać się według następującej procedury:
    1. zatrzymanie się w basenie portu, zgłoszenie postoju u pracownika obsługi portu,
    2. dokonanie wpisu do „Rejestru wejść i wyjść jednostek pływających”
    3. dokonanie opłaty postojowej,
    4. zajęcie miejsca przy nabrzeżu wyznaczonego przez pracownika obsługi portu,
    5. wszelkich formalności związanych z postojem jachtów przy nabrzeżu oraz uiszczeniem opłat należy dokonać niezwłocznie po zacumowaniu, w biurze bosmanatu, przedkładając i podpisując stosowne dokumenty.
   3. Za prawidłowe i bezpieczne cumowanie jednostki odpowiada jej użytkownik.
   4. Miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie pracownika obsługi (bosmana) załoga zobowiązana jest przecumować jednostkę na wskazane miejsce postoju (sytuacja taka może zaistnieć np. na czas trwania regat lub innych imprez). W przypadku braku kontaktu z załogą lub niezastosowania się do poleceń, obsługa portu może dokonać zastępczego przecumowania jednostek w inne miejsce,
   5. Opłaty za miejsca postojowe wnosi się gotówką z góry za deklarowany czas postoju określonej jednostki pływającej bez możliwości podnajęcia miejsca. Zapłata za postój może być dokonana przelewem tylko za zgodą pracownika obsługi i tylko w przypadku przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej deklarację do reprezentowania podmiotu na który ma być wystawiona faktura (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji) i który ma uiścić opłaty. Użytkownik jednostki, który nie ureguluje opłaty lub odmawia przedłożenia lub podpisania stosownych dokumentów zostanie zobowiązany przez pracownika obsługi (bosmana), w razie potrzeby w obecności Policji, inspekcji morskiej lub przedstawiciela Kapitanatu Portu do natychmiastowego opuszczenia portu, z zakazem powtórnego zawinięcia. Jednocześnie w przypadku zalegania z opłatami administrator skieruje odpowiedni wniosek o wpis podmiotu zalegającego z zapłatą do rejestru dłużników.
   6. Opłaty postojowe zawiera cennik zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Świnoujście. Armatorzy stale cumujący w porcie składają deklarację postoju, podpisują umowę.
   7. Osoba podpisująca deklarację postoju wskazuje podmiot, w imieniu którego zawiera umowę o postój. Osoba podpisująca deklarację (umowę) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę zobowiązań wynikających z zawartej umowy, odszkodowania oraz inne czynności związane z postojem jednostki w porcie.
   8. Za szkody powstałe w jachtach, ich wyposażeniu czy mieniu załogi, obsługa portu ani OSiR „Wyspiarz” nie odpowiada. Zaleca się prowadzenie wacht, szczególnie w przypadku trudnych warunków atmosferycznych.
   9. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu i innych obowiązujących na terenie portu przepisów uprawnione są do interwencji odpowiednie służby: Policja, Straż Miejska, Inspekcja Morska, Kapitanat Portu, Straż Graniczna, celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz ukarania winnych naruszenia przepisów.
   10. Wszystkie osoby przebywające na terenie portu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników obsługi portu.
   11. Wpłynięcie do portu i korzystanie z jego usług jest tożsame z zaakceptowaniem warunków i zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie.
  4. Wejście i wyjście z portu.
   1. Użytkowników wszystkich jachtów wchodzących do i wychodzących z portu, obowiązuje zgłoszenie tego faktu u pracownika obsługi (bosmana) portu.
   2. Powyższe dotyczy również jednostek wywożonych z przystani transportem kołowym.
  5. Korzystanie z urządzeń i wyposażenia portu.
   1. Korzystanie z urządzeń socjalnych lub wyposażenia portu odbywać się może wyłącznie w porozumieniu z pracownikiem obsługi.
   2. Podłączenie węży do punktów poboru wody może odbywać się wyłącznie w porozumieniu z pracownikiem obsługi.
  6. Przepisy bezpieczeństwa i ochrony p.poż.
   1. Na terenie portu obowiązują przepisy ruchu drogowego.
   2. Na obszarze portu obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony przeciwpożarowej.
   3. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej lub powstania zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, każdy, kto jest świadkiem takiego zdarzenia winien natychmiast powiadomić o tym pracownika portu – osobiście lub telefonicznie (0048-91-321-91-77).
   4. Pracownik obsługi (bosman) portu organizuje i kieruje akcja ratowniczą i w tym celu ma prawo wezwać do pomocy wszystkie osoby znajdujące się na terenie portu, a także korzystać ze sprzętu jednostek znajdujących się na terenie Basenu Północnego.
   5. Osoby wezwane do akcji ratowniczej muszą bezzwłocznie dostosować się do pleceń kierującego akcją.
   6. Jeżeli wymaga tego sytuacja, pracownik obsługi powiadamia: Straż Pożarną nr tel. 998, Policję nr tel. 997, Pogotowie Ratunkowe nr tel. 999 , Kapitanat Portu nr tel. 0048-91-321-3668, Dyrektora OSiR „Wyspiarz” nr tel. 0048-91-321-321-3781, Kierownika Portu Jachtowego nr tel. 048-500-023-686.
  7. Przepisy „zimowania” jachtów.
   1. Jednostki pływające i sprzęt prywatny może stacjonować na terenie Basenu Północnego w miejscu wyznaczonym przez pracownika obsługi po złożeniu wniosku i zawarciu stosownej umowy.
   2. Za „zimowanie” jednostek na terenie przystani pobiera się opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  8. Etykieta żeglarska w porcie jachtowym.
   1. Na terenie portu obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.
  9. Postanowienie końcowe.
   1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawują Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” oraz Kierownik Portu Jachtowego.
   2. Użytkowników portu obowiązują Przepisy Portowe, Zarządzenia Porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz obowiązujące przepisy Polskiego Związku Żeglarskiego.
   3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zanieczyszczenia na morzu Konwencja Marpol 73/78, Konwencja Helsinska 74
   4. Regulamin portu jachtowego „Basen Północny” wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2011 r.

Dyrektor OSIR „Wyspiarz” Kontakt e-mail: sekretariat@osir.swinoujscie.pl

Uwaga! Osoby nie przestrzegające powyższych ustaleń będą zmuszone do opuszczenia terenu portu.