Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017 i 2018

plan finansowy

Stosownie do treści art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”, jako podmiot wskazany , w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy sporządził i zamieszcza Plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku