Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę 250m² terenu na plaży w Świnoujściu po prawej stronie zejścia z ul. Prusa, przeznaczonego na prowadzenie gastronomii w sezonach letnich w latach 2021, 2022, 2023

W dniu 17.02.2021 aktualizuje się:  załącznik nr 2 projekt umowy dzierżawy plaża Prusa gastronomia poprzez dodanie zapisu zgodnego  z ogłoszeniem o przetargu w paragrafie 3 ust.1 umowy tj.:  „Dzierżawca zobowiązuje się zapłacić Wydzierżawiającemu, na podstawie faktury VAT czynsz dzierżawny w kwocie brutto………..………zł ( słownie: ……… złotych 00/100), miesięcznie (w tym należny podatek VAT wg stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury), przy czym na poczet czynszu za ostatni miesiąc obowiązywania umowy zostanie zaliczone wpłacone przez Dzierżawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przekształcone z wpłaconego przez Dzierżawcę wadium) w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).”

Tryb postępowania:  przetarg ustny – Zarządzenie Dyrektora nr 9/2021 z dnia 15.02.2021r.

Ogłaszający:  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu
Przetarg na:  Nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę 250m² terenu na plaży w Świnoujściu po prawej stronie zejścia z ul. Prusa, przeznaczonego na prowadzenie gastronomii w sezonach letnich w latach 2021, 2022, 2023
Stawka wywoławcza:  180,00 zł brutto za 1 m²  za 1 miesiąc
Termin przetargu:  26.02.2021r. godz. 10:00, Stadion Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu przy ul. Matejki 22 – trybuna główna budynek techniczny tzw. „Akwarium” –  sala konferencyjna

Wymóg wpłaty wadium do 24.02.2021r. w kwocie 25.000,00zł na rachunek bankowy Ośrodka.

Dokumenty potwierdzające udział w przetargu określone w rozdziale IV. pkt.1. ogłoszenia o przetargu przyjmowane są w dniu przetargu tj. 26.02.2021 w godzinach 9:00-9:45 Stadion Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu przy ul. Matejki 22 trybuna główna budynek techniczny tzw. „Akwarium” –  sala konferencyjna.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o przetargu plaża Prusa gastronomia
  2. Załącznik nr 1 szkic graficzny

3. załącznik nr 2 projekt umowy dzierżawy plaża Prusa gastronomia

4. załącznik nr 3 Oświadczenie do przetargu plaża Prusa gastronomia

5. Nieaktualny załacznik nr 2 projekt umowy dzierżawy plaża Prusa gastronomia