Roczna ocena jakości wody 2021 + kontrole wody

KOMUNIKAT z dn.4.10.2022

Na podstawie sprawozdania nr 421380/22/SZC z badań akredytowanego laboratorium z J.S.Hamilton z dn.3.10.22 Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu, jako zarządca Kompleksu Sportowego Uznam Arena informuje, że woda znajdująca się w nieckach basenowych: 

  • sportowej (częstotliwość pomiaru 2 x w miesiącu)

  • rekreacyjnej (częstotliwość pomiaru 4 x w miesiącu)

  • systemach doprowadzenia i cyrkulacji obiegu (częstotliwość pomiaru 2 x w miesiącu)

 nadaje się do kąpieli

Zgodnie z uzyskanym sprawozdaniem z badań wody:

  • w niecce basenowej rekreacyjnej  SPEŁNIA wymagania mikrobiologiczne określone w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, nr 0, poz.2016).
  • w niecce basenowej sportowej badanie wykazało przekroczenie 2 parametrów (THM 93-> 30, chloroform 102->100), które nie wymagają wyłączenia obiektu z eksploatacji, a podlegają bieżącym czynnościom naprawczym względem zmniejszenia źródła uwalniania się lotnych związków chloru, czyli zmniejszenie chlorowania w porze nocnej i ograniczenie środków chemii przemysłowej, ze sprawdzeniem działania centrali wentylacyjnej. Badanie kontrolne wykonane będzie w dniu 18.10.2022. O przekroczeniu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do czasu umieszczenia kolejnej informacji.

badania realizuje – Laboratorium JSH Hamilton