Roczna ocena jakości wody 2021

KOMUNIKAT

Na podstawie sprawozdania z badań akredytowanego laboratorium z J.S.Hamilton Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu, jako zarządca Kompleksu Sportowego Uznam Arena informuje, że woda znajdująca się w nieckach basenowych: 

  • sportowej (częstotliwość pomiaru 2 x w miesiącu)
  • rekreacyjnej (częstotliwość pomiaru 4 x w miesiącu)
  • systemów doprowadzenia i cyrkulacji obiegu (częstotliwość pomiaru 2 x w miesiącu)

nadaje się do kąpieli.

Zgodnie z uzyskanym sprawozdaniem z badań woda w nieckach basenowych spełnia wymagania fizykochemiczne i mikrobiologiczne określone w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. 2015, nr 0, poz.2016)

Woda w nieckach basenowych i systemie cyrkulacji jest regularnie kontrolowana w cyklu co 2 tygodniowym (basen sportowy) i co tygodniowym (basen rekreacyjny) zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem poboru na rok 2022 przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu. Oznaczane są parametry mikrobiologiczne oraz parametry fizykochemiczne.
Od czasu ostatniego komunikatu nie stwierdzono w kontrolowanych próbkach wody wystąpienia zanieczyszczeń.

Niniejszy komunikat zachowuje aktualność do czasu umieszczenia kolejnej informacji.

badania realizuje – Laboratorium JSH Hamilton