Przetarg nieograniczony OSIR/ZP/6/2020 na: „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Kompleks Sportowy Uznam Arena – Pływalnia Kryta ul. Gdyńska 26, 72-600 Świnoujście”

Tryb postępowania, nr OSIR

nr BZP

PRZETARG NIEOGRANICZONY

OSIR/ZP/6/2020

o wartości powyżej 30 tys. Euro – na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843 ze zm.)

768652-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

Zamawiający Gmina Miasto Świnoujście-

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

Nazwa postępowania: „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Kompleks Sportowy Uznam Arena – Pływalnia Kryta ul. Gdyńska 26, 72-600 Świnoujście”
Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.12.2020r. do godz. 11.30 w Sekretariacie (1 piętro, pokój nr 4) Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście.

Dostarczenie ofert do wskazanego miejsca i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Oferty przesłane pocztą zostaną uwzględnione pod warunkiem dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego w terminie określonym powyżej.

Załączniki: SIWZ

Oświadczenia i wykaz (zał. 1-6 do SIWZ)

załącznik nr 7 umowa

Ogłoszenie o zamówieniu (BZP)

Informacja z otwarcia ofert

Procedura wyłonienia kolejnego Wykonawcy z dn. 12.01.2021 r.