Test Coopera – dla wszystkich

Celem jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja biegania wśród mieszkańców Świnoujścia, upowszechnianie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz określenie stanu kondycji fizycznej uczestników Testu Coopera na podstawie międzynarodowych norm.
Organizator:   Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” Świnoujście.
Test Coopera odbędzie się 19.09.2022 r. od godz. 17:00 na Stadionie Lekkoatletycznym w Świnoujściu ul. Matejki 22.

 Biuro Zawodów:  czynne w dniu imprezy od godziny 16:30 do zakończenia zawodów.

UCZESTNICTWO

 • Każdy uczestnik Testu Coopera ma obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • W teście prawo startu mają wszyscy, którzy nie posiadają przeciwwskazań lekarskich

 (na podstawie złożonych deklaracji) i mają ukończony 13 rok życia.

 • W przypadku osób, które do dnia imprezy nie ukończyły 18 lat wymagane jest posiadanie pozwolenia rodzica lub opiekuna na udział w zawodach.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika pełnoletniego do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w Imprezie w Biurze Zawodów.
 • Wszyscy uczestnicy zapisani na bieg muszą dokonać w dniu startu weryfikacji w Biurze Zawodów najpóźniej 20 minut przed wyznaczonym startem.
 • Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu w dniu zawodów.
 • Udział w teście jest bezpłatny.
 • Każdy z uczestników zawodów przy weryfikacji otrzyma numer startowy.

NAGRODY

 • I-III miejsca K i M  okolicznościowe puchary

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę
 • Podczas biegu uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte w widocznym miejscu na klatce piersiowej.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Na temat wszelkich zmian w związku z imprezą organizator będzie informował na stronie www.osir.wyspiarz
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Organizator zapewnienia opiekę medycznej podczas biegu.
 • Wszyscy uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez organizatora imprez zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883).
 • Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
 • W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.