Wszczęcie procedury wyłonienia kolejnego Wykonawcy w postępowaniu nr OSIR/ZP/6/2020 na realizację zadania publicznego „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Kompleksu Sportowego Uznam Arena – Pływalnia Kryta ul. Gdyńska 26, 72-600 Świnoujście

Informujemy, Państwa iż w związku z pismem jakie wpłynęło w dn.12.01.2021 r.
ze Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego Delpninus Sport Promotion z siedzibą we Wrocławiu zawiadamiającym Zamawiającego o rezygnacji z podpisania umowy w zakresie realizacji zadania na.: „Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Kompleksu Sportowego Uznam Arena – Pływalnia Kryta ul. Gdyńska 26, 72-600 Świnoujście”, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” wdraża procedurę wyłonienia kolejnego Wykonawcy na podstawie analizy i ponownej oceny (w procedurze odwróconej) drugiej w kolejności oferty, która w niniejszym postępowaniu uzyskała najwyższą ilość punktów.

Zgodnie z protokołem z dn. 28.12.2020 r. drugim Oferentem w zestawieniu jest Gniewińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Gniewinie, które uzyskało 93,77 pkt , oferując wykonanie usługi w kwocie 434.751,75 zł, oraz 30-dniowy termin płatności. W toku przeprowadzonej oceny i analizy (procedura odwrócona postępowania) w opinii Komisji Przetargowej na podstawie art. 78 par. 1 k.c., jak i 82 ust. 2 ustawy Pzp stwierdza się jej nieważność w związku z brakiem złożenia wymaganego podpisu na formularzu oferty (załącznik nr 1).

W związku z powyższym informujemy, że prawo do zawarcia przedmiotowej umowy przysługuje trzeciemu z zestawienia Oferentowi – Ratownictwo Wodne F.Orłowski ze Szczecinka przy łącznej punktacji 90,77. Ustala się termin do dn. 15.01.2021 r. na potwierdzenie stanowiska i zawarcie umowy z Wykonawcą.