Zamówienie publiczne – tryb przetarg nieograniczony-OSIR/ZP/1/2020-„Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym” w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22

Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ogłasza – przetarg nieograniczony pod nazwą:

„Budowa kotłowni gazowej wraz z przyłączem w budynku administracyjnym”

w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22

Powyżej 30 tys Euro – tryb przetarg nieograniczony

Termin składania ofert – 11.08.2020 godzina 12:00 – szczegóły SIWZ

Otwarcie ofert – 11.08.2020 godzina 12:30 – szczegóły SIWZ

Załączniki:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZP 1 2020

Załącznik nr 1 do SIWZ OSIR ZP 1 2020 – OFERTA WYKONAWCY

Załącznik nr 2 do SIWZ OSIR ZP 1 2020 – oświadczenie wykonawcy o braku podstawdo wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ OSIR ZP 1 2020 – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ OSIR ZP 1 2020 – projekt umowy

Załącznik nr 4.1. do umowy opis przedmiotu zamówienia-1-2020

Załącznik nr 4.2. do umowy wzór karty gwarancyjnej -1-2020

Załącznik nr 5 do SIWZ OSIR ZP 1 2020 – wzór gwarancji zabezpieczenianależytego wykonania

Załącznik nr 6 do SIWZ OSIR ZP 1 2020 – oświadczenie dot. przynależności

Załącznik nr 7 do SIWZ OSIR ZP1 2020 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Załącznik nr 8 do SIWZ OSIR ZP 1 2020 – wykaz wykonywanych robót

Załącznik nr 9 do SIWZ OSIR ZP 1 2020 – wykaz osób, które wykonawca skieruje do realizacji zamowienia

Załącznik Nr 11 do SIWZ OSIR ZP 1 2020 – wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych

Część I – opis

Część II – rys B-1

Część II – rys E-1

Część II – rys E-2

Część II – rys M-1

Część II – rys S-1

Część II – rys S-2a

Część II – rys S-2b

Część II – rys S-2c

Część II – rys S-3a

Część II – rys S-3b

Przedmiar robót

Załącznik nr 12 – Skan pozwolenia na budowę