Zamówienie publiczne – tryb przetarg nieograniczony-OSIR/ZP/3/2020 – Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul Matejki 17A

Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu ogłasza – przetarg nieograniczony pod nazwą:

„Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul Matejki 17A”

w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul. Matejki 22

Powyżej 30 tys Euro – tryb przetarg nieograniczony

Termin składania ofert – 31.08.2020 godzina 12:00 – szczegóły SIWZ

Otwarcie ofert – 31.08.2020 godzina 12:30 – szczegóły SIWZ

Załączniki:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-poprawiana

załącznik nr 1 do SIWZ OSIR ZP 3 2020 – OFERTA WYKONAWCY

Załącznik nr 2 do SIWZ OSIR ZP 3 2020- oświadczenie wykonawcy o braku podstawdo wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ nr OSIR ZP 3 2020 oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ nr OSIR ZP 3 2020 projekt umowy

Załącznik nr 4.1. do umowy opis przedmiotu zamówienia-3-2020

Załącznik nr 4.2. do umowy WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

Załącznik nr 5 do SIWZ nr OSIR ZP 3 2020 – wzór gwarancji zabezpieczenianależytego wykonania

Załącznik nr 6 do SIWZ nr OSIR ZP 3 2020 oświadczenie dot. przynależności

Załącznik nr 7 do SIWZ OSIR ZP 3 2020zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

Załącznik nr 8 do SIWZ nr OSIR ZP 3 2020 WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

Załącznik nr 9 do SIWZ nr OSIR ZP 3 2020 wykaz osób, które wykonawca skieruje do realizacji zamowienia

Załącznik Nr 11 do SIWZ nr OSIR ZP 3 2020 wykaz wycenionych elementów rozliczeniowych

PROJEKT WYKONAWCZY

Przedmiar

Unieważnienie przetargu oświetlenie