Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:

Stan dostępności cyfrowej dla www.osir.swinoujscie.pl:

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-06-08.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-01-19.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada
  alternatywnej wersji tekstowej.
 • W kilku przypadkach nie jest zachowana hierarchia nagłówków.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów
  word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być
  problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami
  pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są nad formularzem kontaktowym.
 • Pewne elementy menu nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Pewne obszary strony internetowej, nie zapewniają odpowiedniego kontrastu, przez co mogą
  być mniej czytelne dla osób niedowidzących.
 • W niektórych przypadkach, formatowanie tesktu jest niepoprawne.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-12-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-12-27.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Stan dostępności cyfrowej dla www.camping-relax.com.pl:

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01.
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-12-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub
wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Wiele zdjęć, obrazów, grafik zawiera alternatywny opis, nie związany z obrazem.
 • W kilku przypadkach nie jest zachowana hierarchia nagłówków.
 • Pewne obszary strony internetowej, nie zapewniają odpowiedniego kontrastu, przez co mogą
  być mniej czytelne dla osób niedowidzących.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-12-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-12-27.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Wenderska,
mailowo – k.wenderska@osir.swinoujscie.pl
lub telefonicznie – 91 321 37 81.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez
audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową
lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,
kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia
wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować
alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana
dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Administracja OSIR „Wyspiarz”, ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście

 1. Dojazd – komunikacja miejska – brama wjazdowa na teren posesji znajduje się od ul. Matejki, istnieje
  również możliwość dojazdu komunikacją miejską linie autobusowe nr 6, B
 2. Dostępność budynku wraz z opisem – Brama wjazdowa na teren Ośrodka – budynek administracji znajduje
  się od ulicy Matejki. Do budynku prowadzi jedno wejście, celem wejścia do budynku administracji należy pokonać 5 stopni,
  brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku. Biura położone są na pierwszym piętrze w tym celu należy pokonać 19
  stopni przy których zamontowana poręcz. Biura w budynku administracyjnym dostępne są w dni robocze w godzinach od 7 do 15.
 3. Winda dla osób niepełnosprawnych – NIE
 4. Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem – TAK
 5. Czy w budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń – NIE
 6. Czy w budynku dostępna jest pętla indukcyjna – NIE
 7. Czy budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku – NIE
 8. Pracownicy udzielający pomocy osobom poruszającym się na wózku przy wejściu do budynku – Spotkanie z pracownikiem
  możliwe jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Spotkanie odbywa się poprzez zejście pracownika do interesanta przed
  budynek. Na parterze budynku brak dzwonka/domofonu przywołującego pracownika.
 9. Obsługa osób słabosłyszących – Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
 10. Dostępność parkingu/w tym wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych – Istnieje możliwość zaparkowania na
  terenie obiektu, brak specjalnie wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych
 11. Dostępność toalety – Toaleta dla interesantów znajduje się na pierwszym piętrze. Toaleta nie jest przystosowana
  dla osób niepełnosprawnych.

Biuro Portu Jachtowego Basen Północny ul. Jachtowa, 72-600 Świnoujście

 1. Dojazd – komunikacja miejska – wjazd na teren posesji znajduje się od Jachtowej, istnieje również możliwość
  dojazdu komunikacją miejską linie autobusowe nr 2, 6, A, B (przystanek: Kapitanat Portu).
 2. Dostępność budynku wraz z opisem – wjazd znajduje się od ulicy Jachtowej. Do budynku prowadzą dwa wejścia
  jedno wejście ogólnodostępne, drugie otwierane za pomocą kart magnetycznych, celem wejścia do budynku bosmanatu należy pokonać
  5 stopni, jest również podjazd dla osób poruszających się na wózku. Biuro położone jest na pierwszym piętrze. Biuro dostępne jest
  w dni robocze w godzinach 7.00-15.00
 3. Winda dla osób niepełnosprawnych – NIE
 4. Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem – TAK
 5. Czy w budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń – NIE
 6. Czy w budynku dostępna jest pętla indukcyjna – NIE
 7. Czy budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku – TAK (tylko parter). Pracownicy udzielający pomocy osobom
  poruszającym się na wózku przy wejściu do budynku na piętro – Spotkanie z pracownikiem możliwe jest po wcześniejszym umówieniu
  telefonicznym. Spotkanie odbywa się poprzez zejście pracownika do interesanta przed budynek. Na parterze budynku jest dzwonek
  przywołujący pracownika.
 8. Obsługa osób słabosłyszących – Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
 9. Dostępność parkingu/w tym wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych – Istnieje możliwość zaparkowania na
  terenie obiektu, brak specjalnie wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych
 10. Dostępność toalety – Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Toaleta jest przystosowana dla osób
  niepełnosprawnych.

Bosmanat Portu Jachtowego Basen Północny Nabrzeże Władysława IV, 72-600 Świnoujście

 1. Dojazd – komunikacja miejska – brama wjazdowa na teren posesji znajduje się od Władysława IV,
  istnieje również możliwość dojazdu komunikacją miejską linie autobusowe nr 2, 6, A, B (przystanek: Kapitanat Portu).
 2. Dostępność budynku wraz z opisem – Brama wjazdowa na teren portu znajduje się od ulicy Władysława IV. Do
  budynku prowadzi jedno wejście, celem wejścia do budynku bosmanatu należy pokonać 1 stopień, jest również podjazd dla osób
  poruszających się na wózku. Bosmanat położony są na parterze. Bosmanat dostępny jest codziennie: 24h na dobę
 3. Winda dla osób niepełnosprawnych – NIE (budynek parterowy)
 4. Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem – TAK
 5. Czy w budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń – NIE
 6. Czy w budynku dostępna jest pętla indukcyjna – NIE
 7. Czy budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku – TAK
 8. Obsługa osób słabosłyszących – Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
 9. Dostępność parkingu/w tym wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych – Istnieje możliwość zaparkowania na
  terenie obiektu, brak specjalnie wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych
 10. Dostępność toalety – Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Toaleta jest przystosowana
  dla osób niepełnosprawnych.

Bosmanat Przystani Łunowo ul. Zalewowa 86, 72-605 Świnoujście

 1. Dojazd – komunikacja miejska – brama wjazdowa na teren posesji znajduje się od ul.Zalewowej,
  istnieje również możliwość dojazdu komunikacją miejską linie autobusowe nr 7, 10, 77
 2. Dostępność budynku wraz z opisem – Brama wjazdowa na teren Przystani znajduje się od ulicy Zalewowej.
  Do budynku prowadzi jedno wejście, celem wejścia do budynku bosmanatu należy pokonać 5 stopni, jest również podjazd dla osób
  poruszających się na wózku. Bosmanat położony są na parterze. Bosmanat dostępny jest codziennie: 24h na dobę w miesiącach
  maj-październik oraz w godzinach 7.00-23.00 w pozostałych miesiącach.
 3. Winda dla osób niepełnosprawnych – NIE (budynek parterowy)
 4. Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem – TAK
 5. Czy w budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń – NIE
 6. Czy w budynku dostępna jest pętla indukcyjna – NIE
 7. Czy budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku – TAK
 8. Obsługa osób słabosłyszących – Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
 9. Dostępność parkingu/w tym wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych – Istnieje możliwość zaparkowania na
  terenie obiektu, brak specjalnie wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych
 10. Dostępność toalety – Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze. Toaleta jest przystosowana dla
  osób niepełnosprawnych.

Budynek Socjalny Przystani kajakowej Karsibór, ul. 1-go Maja 72-600 Świnoujście

 1. Dojazd – komunikacja miejska – wjazd na teren posesji znajduje się od 1 Maja, istnieje również
  możliwość dojazdu komunikacją miejską linia autobusowa nr 5
 2. Dostępność budynku wraz z opisem – wjazd znajduje się od ulicy 1-go Maja. Do budynku prowadzi jedno
  wejście ogólnodostępne z podjazdem dla osób poruszających się na wózku. Wejście do budynku jest płatne. Budynek dostępny jest
  24h/7 przez cały rok
 3. Winda dla osób niepełnosprawnych – NIE (budynek parterowy)
 4. Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem – TAK
 5. Czy w budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń – NIE
 6. Czy w budynku dostępna jest pętla indukcyjna – NIE
 7. Czy budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku – TAK (tylko parter)
 8. Obsługa osób słabosłyszących – Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
 9. Dostępność parkingu/w tym wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych – Istnieje możliwość zaparkowania na
  terenie obiektu, specjalnie wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych
 10. Dostępność toalety – Toaleta znajduje się na parterze. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Kąpielisko morskie OSIR „Wyspiarz” położone przy zejściu na plażę od ul. Prusa, Orkana, Nowowiejskiego, Gierczak,
Energetyków, Powstańców Śląskich, Trentowskiego.

 1. Dojazd – komunikacja miejska – możliwość dojazdu samochodem osobowym oraz komunikacją miejską liniami autobusowymi A i B
 2. Dostępność budynku wraz z opisem – dojazd do Kąpieliska morskiego możliwy jest od ulic: Prusa, Orkana,
  Nowowiejskiego, Gierczak, Energetyków, Powstańców Śląskich, Trentowskiego. Przy wejściach na plażę od ul. Prusa do ul.
  Powstańców Śląskich, znajdują się podjazdy dla osób ze szczególnymi potrzebami na ciąg pieszy i punkty widokowe. Do
  Kąpieliska prowadzi 7 wejść, z czego 6 daje możliwość wjazdu osobom poruszających się na wózku na środek plaży,
  przy 5 wejściach wjazd wykonany jest z tworzywa tzn. relumy, a jedno wykonane jest z betonu. Centrum Ratowników położone
  jest przy ul. Powstańców Śląskich, zaraz przy wejściu na plażę, budynek posiada podjazd. Centrum Ratowników dostępne jest
  przez 7 dni w godzinach funkcjonowania Kąpieliska tj. w dni robocze od 10.00-17.00, a w weekendy od 10.00-19.00.
  Spotkanie z ratownikiem celem umówienia kąpieli przy pomocy wózka amfibia, możliwe jest po wcześniejszym umówieniu
  telefonicznym bądź osobistym z koordynatorem ratowników bądź kierownikiem kąpieliska.
 3. Winda dla osób niepełnosprawnych – NIE
 4. Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem – TAK
 5. Czy w budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń – NIE
 6. Czy w budynku dostępna jest pętla indukcyjna – NIE
 7. Czy budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku – NIE
 8. Pracownicy udzielający pomocy osobom poruszającym się na wózku przy wejściu do budynku – ratownicy dyżurujący w
  Centrum ratowników udzielają pomocy w dostaniu się do budynku, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 9. Obsługa osób słabosłyszących – Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
 10. Dostępność parkingu/w tym wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych – wydzielone miejsca dla osób ze szczególnymi
  potrzebami w strefie parkowania przy wejściu na kąpielisko od ul. Powstańców Śląskich.
 11. Dostępność toalety – Toaleta dla turystów znajdują się przy wejściach na plażę od ul. Prusa, Nowowiejskiego,
  Powstańców Śląskich. Toaleta są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Kemping Relax OSIR „Wyspiarz” ul. Słowackiego 1, 72-600 Świnoujście

 1. Dojazd – komunikacja miejska – brama wjazdowa na teren kempingu znajduje się od ul. Słowackiego,
  istnieje również możliwość dojazdu komunikacją miejską linie autobusowe nr 6, B
 2. Dostępność budynku wraz z opisem – Brama wjazdowa na teren Ośrodka – Kemping Relax znajduje się od ulicy Słowackiego.
  Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wchodząc wejściem bocznym, pierwszym od ulicy należy pokonać dwa stopnie, wchodząc wejściem głównym należy
  pokonać jeden stopień. Wejście drugie posiada dodatkowo podjazd dla osób poruszających się na wózku. Biuro położone jest na parterze i jest
  dostępne w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.
 3. Winda dla osób niepełnosprawnych – NIE
 4. Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem – TAK
 5. Czy w budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń – NIE
 6. Czy w budynku dostępna jest pętla indukcyjna – NIE
 7. Czy budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku – NIE
 8. Pracownicy udzielający pomocy osobom poruszającym się na wózku przy wejściu do budynku – Osoby oddelegowane do pomocy
  osobom niepełnosprawnym przy wejściu do biura kempingu są pracownicy recepcji oraz dozorcy. Przed budynkiem brak dzwonka/ domofonu przywołującego
  pracownika.
 9. Obsługa osób słabosłyszących – Nie ma możliwości obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym.
 10. Dostępność parkingu/w tym wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych – Kemping dysponuje miejscami parkingowymi, brak
  wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 11. Dostępność toalety – Kemping dysponuje dwoma sanitariatami.

  Sanitariat nr 1 posiada:

  • jedną toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych z umywalką i kabiną prysznicową,
  • jedną toaletę dla dzieci z umywalką i wanną,
  • 5 toalet damskich z 6 umywalkami i 5 kabinami prysznicowymi,
  • 2 toalety męskie z 4 umywalkami i 3 kabinami prysznicowymi.

  Sanitariat nr 2 posiada:

  • 5 toalet damskich z umywalkami i 3 kabinami prysznicowymi,
  • 4 toalety męskie z 14 umywalkami i 2 kabinami prysznicowymi.

  Ww. sanitariaty znajdują się na parterze do których należy pokonać jeden stopień, dodatkowo wyposażone są podjazdy dla osób niepełnosprawnych.

 12. Dostępność kuchni – Kemping dysponuje kuchnią turystyczną (obiekt wolnostojący) znajdującą się na parterze.
 13. Dostępność miejsc noclegowych – Kemping dysponuje następującymi domkami noclegowymi:

  • domek turystyczny 3 – segmentowy nr 16-18
  • domek turystyczny 3 – segmentowy nr 13-15
  • domek turystyczny 3 – segmentowy nr 10-12
  • domek turystyczny 3 – segmentowy nr 7-9

  Ww. obiekty są domkami 3 – osobowych bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Każdy z domków posiada osobne wejście do którego
  prowadzą trzy stopnie. Domki są wyposażone w łazienki z toaletą, balkon, pokój, przedpokój oraz aneks kuchenny.

  • domek turystyczny 3 – segmentowy nr 4-6
  • domek turystyczny 3 – segmentowy nr 1-3

  Ww. obiekty są domkami 3 – osobowych bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Każdy z domków posiada osobne wejście do którego
  prowadzą trzy stopnie. Domki są wyposażone w łazienki z toaletą, balkon, pokój oraz przedpokój.

  • domek turystyczny 5 – segmentowy nr 1F-5F
  • domek turystyczny 5 – segmentowy nr 6F-10F

  Ww. obiekty są domkami 4 – osobowych bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Każdy z domków posiada osobne wejście.
  Domki są wyposażone w łazienki z toaletą, dwa pokoje oraz kuchnię.

  • domek turystyczny nr 1B-5B (typu Bielsko)

  Każdy z powyższych domków ma osobne wejście i aby wejść do środka należy pokonać trzy stopnie. 4 domki są 4 – osobowe,
  1 domek jest 1 – osobowy. Domki wyposażone są w łazienki z toaletami, aneks kuchenny oraz duży przestronny pokój.

  • domek turystyczny nr 11F – domek 5 – osobowy, wyposażony w łazienkę z toaletą, aneks kuchenny, salon oraz sypialnię.
   Aby wejść do środka należy pokonać dwa stopnie.

Stadion Miejski ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście

 1. Dojazd – komunikacja miejska – brama wjazdowa na teren posesji znajduje się od ul. Matejki,
  Wejście główne na stadion dla kibiców znajduje się od ul. Moniuszki
 2. Dostępność budynku wraz z opisem – Brama wjazdowa na teren Stadionu znajduje się od ulicy Matejki.
  Jest to dojazd do budynku szatniowego. Do budynku prowadzi jedno wejście, celem wejścia do budynku administracji należy
  pokonać 5 stopni, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku. Dla kibiców wejście znajduje się od ul. Moniuszki
  i prowadzi na trybunę południową bądź północną. Jest możliwość wjazdu na Stadion na wózku inwalidzkim. Stadion otwarty jest całodobowo
 3. Winda dla osób niepełnosprawnych – NIE
 4. Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem – TAK
 5. Czy w budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń – TAK
 6. Czy w budynku dostępna jest pętla indukcyjna – NIE
 7. Czy budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku – TAK
 8. Pracownicy udzielający pomocy osobom poruszającym się na wózku przy wejściu do budynku – Spotkanie z pracownikiem możliwe
  jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Spotkanie odbywa się poprzez zejście pracownika do interesanta przed budynek.
 9. Obsługa osób słabosłyszących – Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
 10. Dostępność parkingu/w tym wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych – Istnieje możliwość zaparkowania pojazdu na
  parkingu przylegającym do Stadionu przy ul. Moniuszki. Są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych
 11. Dostępność toalety – Toaleta dla interesantów podczas wydarzeń sportowych znajduję się w budynku technicznym Stadionu.
  Jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Hala Sportowa ul. Piłsudskiego 9, 72-600 Świnoujście

 1. Dojazd – komunikacja miejska – Wejście na hale od ul. Hołdu Pruskiego
 2. Dostępność budynku wraz z opisem – Wejście na hale sportową znajduje się od ul. Hołdu Pruskiego. Do budynku prowadzi
  wejście, na którym trzeba pokonać 16 stopni przy których zamontowana jest poręcz, brak podjazdu dla osób poruszających się na wózku.
  By zejść bezpośrednio na halę sportową trzeba pokonać 8 stopni w dół. Hala sportowa otwarta jest codziennie w godzinach od 8 do 22
 3. Winda dla osób niepełnosprawnych – NIE
 4. Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem – TAK
 5. Czy w budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń – TAK
 6. Czy w budynku dostępna jest pętla indukcyjna – NIE
 7. Czy budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku – NIE
 8. Pracownicy udzielający pomocy osobom poruszającym się na wózku przy wejściu do budynku – Spotkanie z pracownikiem możliwe
  jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Spotkanie odbywa się poprzez zejście pracownika do interesanta przed budynek.
 9. Obsługa osób słabosłyszących – Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
 10. Dostępność parkingu/w tym wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych – Przy Hali sportowej jest dostępny Parking
  samochodowy, brama wjazdowa znajduję się od ul. Piłsudskiego. Są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych
 11. Dostępność toalety – Toaleta dla korzystających znajduję się na korytarzu oraz w szatniach

Hala Tenisowa/Korty Ziemne ul. Matejki 17A, 72-600 Świnoujście

 1. Dojazd – komunikacja miejska – Wejście na halę znajduje się przy ul. Matejki 17A
 2. Dostępność budynku wraz z opisem – Do budynku prowadzi wejście płaskie nie wymagające pokonania stopni. Na halę
  tenisową można się dostać przechodząc przez recepcję obiektu. Budynek jest otwarty codziennie w godzinach od 8 do 22
 3. Winda dla osób niepełnosprawnych – NIE
 4. Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem – TAK
 5. Czy w budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń – TAK
 6. Czy w budynku dostępna jest pętla indukcyjna – NIE
 7. Czy budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku – TAK
 8. Pracownicy udzielający pomocy osobom poruszającym się na wózku przy wejściu do budynku – Spotkanie odbywa się poprzez
  wyjście pracownika do interesanta przed budynek.
 9. Obsługa osób słabosłyszących – Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
 10. Dostępność parkingu/w tym wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych – Przy Hali tenisowej jest dostępny Parking samochodowy.
  Są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych
 11. Dostępność toalety – Toaleta dla korzystających znajduje się w pomieszczeniach szatniowych

Centrum Sportu ( boisko sztuczne, skatepark ) ul. Matejki 17A, 72-600 Świnoujście

 1. Dojazd – komunikacja miejska – Wejście na obiekt znajduje się przy ul. Matejki 17A
 2. Dostępność budynku wraz z opisem – Do budynku szatniowego prowadzi wejście na który trzeba pokonać 3 stopnie
  bez zamontowanej poręczy. Na boisko można się dostać bez pokonywania stopni. Boisko jest otwarte codziennie w godzinach od 8 do 21
 3. Winda dla osób niepełnosprawnych – NIE
 4. Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem – TAK
 5. Czy w budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń – NIE
 6. Czy w budynku dostępna jest pętla indukcyjna – NIE
 7. Czy budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku – NIE
 8. Pracownicy udzielający pomocy osobom poruszającym się na wózku przy wejściu do budynku – Spotkanie odbywa się poprzez
  wyjście pracownika do interesanta przed budynek.
 9. Obsługa osób słabosłyszących – Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
 10. Dostępność parkingu/w tym wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych – Przy obiekcie są miejsca na parkujące
  samochody. Brak wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych
 11. Dostępność toalety – Toaleta dla interesantów dostępna jest w budynku szatniowym. Toaleta nie jest dostosowana
  dla osób niepełnosprawnych

Obiekt sportowy Białoruska, ul. Białoruska 4, 72-602 Świnoujście

 1. Dojazd – komunikacja miejska – Wejście na halę oraz boisko znajduje się przy ul. Białoruskiej
 2. Dostępność budynku wraz z opisem – Do budynków Hali sportowej i budynku szatniowego boiska sportowego
  prowadzą wejścia płaskie bądź jest wykonany podjazd dla wózków inwalidzkich. Na oba obiekty można się dostać bez pokonywania
  stopni. Obiekt sportowy jest otwarty w godzinach od 8 do 21
 3. Winda dla osób niepełnosprawnych – NIE
 4. Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem – TAK
 5. Czy w budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń – TAK
 6. Czy w budynku dostępna jest pętla indukcyjna – NIE
 7. Czy budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku – TAK
 8. Pracownicy udzielający pomocy osobom poruszającym się na wózku przy wejściu do budynku – Spotkanie odbywa się poprzez
  wyjście pracownika do interesanta przed budynek.
 9. Obsługa osób słabosłyszących – Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
 10. Dostępność parkingu/w tym wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych – Do obiektu sportowego przynależy parking
  samochodowy. Są wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych
 11. Dostępność toalety – Toaleta dla interesantów w Hali sportowej dostępna jest w budynku. Jest wydzielona osobna
  toaleta dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla interesantów na boisku sportowym znajduje się na zewnątrz budynku. Na boisku wydzielone
  są 2 toalety dla osób niepełnosprawnych, jedna na zewnątrz budynku druga wewnątrz.

Kompleks Sportowy Uznam Arena OSIR „Wyspiarz” ul.Grodzka 5, 72-600 Świnoujście, przy Schronisku Młodzieżowym.

 1. Dojazd – komunikacja miejska – brama wjazdowa na teren obiektu znajduje się od ul. Grodzkiej,
  istnieje możliwość dojazdu komunikacją miejską liniami autobusowymi nr 2 (odległość ok. 200m), 6, B (odległość ok. 250m)
 2. Dostępność budynku wraz z opisem – główne wejście do obiektu zlokalizowane od ul.Grodzkiej. Wejście na
  teren ogrodzony, z parkingiem na 20 miejsc oraz 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Brak schodów i barier architektonicznych.

  Kompleks sportowy Uznam Arena zapewnia możliwość korzystania z:

  1. Pływalni Krytej z sauną suchą – wyposażona w 2 niecki basenowe, w tym rekreacyjną z masażerami oraz sportową z 6 torami w tym 2 z
   ruchomym dnem). Strefa wyposażona w szatnie i zaplecze dla osób niepełnosprawnych, podjazdy brodzikowe na wózek, poręcze, armaturę
   dostosowaną dla ich potrzeb. W tych pomieszczeniach tzw. przywoływacze alarmowe w przypadku potrzeby pomocy. Na wyposażeniu dźwig –
   winda wspomagająca wejście osoby niepełnosprawnej do wody na obu nieckach.
  2. Hali Sportowej wraz z siłownią i ścianką wspinaczkową.

  Kompleks Sportowy Uznam Arena czynny codziennie w godzinach od 7 do 22.

 3. Winda dla osób niepełnosprawnych – TAK (na basenie wyłącznie dla potrzeb transportu osoby niepełnosprawnej do/z niecek basenowych)
 4. Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem – TAK
 5. Czy w budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń – NIE
 6. Czy w budynku dostępna jest pętla indukcyjna – NIE
 7. Czy budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózku – TAK
 8. Pracownicy udzielający pomocy osobom poruszającym się na wózku przy wejściu do budynku – w przypadku zgłoszenia potrzeby
  pomocy na obiekcie do osoby niepełnosprawnej mogą zostać skierowani pracownicy obsługi kas, ratownicy lub osoby porządkowe.
 9. Obsługa osób słabosłyszących – Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
 10. Dostępność parkingu/w tym wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych – Istnieje możliwość zaparkowania na terenie
  obiektu, 3 specjalnie wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 11. Dostępność toalety – Toalety we wszystkich kluczowych strefach obiektu przystosowane dla osób niepełnosprawnych.