Ogólna klauzula informacyjna Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

Ogólna klauzula informacyjna Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”
w Świnoujściu

ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych Państwa dotyczących będzie niezbędne i/lub konieczne przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu do wypełnienia zadań statutowych Ośrodka, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań Ośrodka, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej : RODO),  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu informuje, że :

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowany przez Dyrektora Annę Kryszan, adres email: sekretariat@osir.swinoujscie.pl
 2. Inspektorem danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu  jest Pani Andrzej Strycharz, adres e-mail: abi@osir.swinoujscie.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
 1. wykonywania zadań statutowych Ośrodka i innych prawnych obowiązków, w tym umownych oraz merytorycznej obsługi przesyłanej do Ośrodka korespondencji – wniosków, próśb i postulatów ( podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Ośrodka ( podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketingu bezpośredniego naszych usług i zadań, ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień i analiz ( takich jak raportowanie, badania marketingowe itp itd) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych.
 1. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
 1. przez czas wykonania zadań statutowych Ośrodka i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
 2. przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
 3. przez czas w którym Ośrodek może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.
 1. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.
 2. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani prawo:
 1. żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
 2. sprostowania  Państwa danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 5. przenoszenia danych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez Ośrodek zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez Ośrodek zadaniach statutowych (w szczególności imprezach) i obowiązkach prawnych.