Ogólna klauzula informacyjna Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanego dalej RODO uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowany przez Dyrektora, adres email: sekretariat@osir.swinoujscie.pl
 2. Inspektorem danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu  jest Pani Joanna Kozłowska, adres e-mail: abi@osir.swinoujscie.pl
 3. Cel Przetwarzania danych – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek w następujących celach:

– związanych z wykonywaniem zadań statutowych Ośrodka, a w szczególności z realizacją czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO);

– związanych z udzielaniem odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi lub toczące się postępowania;

– związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń,

– realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Ośrodka (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) między innymi takich jak wykonanie zawartych umów z podmiotami trzecimi.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych- okres przetwarzania Pana/Pani jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Na okres przez który dane osobowe będą przetwarzane mają wpływ następujące kryteria:

czas obowiązywania umów;

przepisy prawa, które obligują do przechowywania dokumentacji przez określony czas (przepisy dotyczące archiwizacji dokumentacji);

okresu niezbędnego do obrony interesów Ośrodka.

 1. Udostępnianie danych – dane osobowe mogą być udostępniane:

pracownikom i współpracownikom Ośrodka na podstawie nadanych upoważnień, innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, urzędom skarbowym, bankom, ubezpieczycielom i innym instytucjom uprawnionych z mocy obowiązujących przepisów prawa w tym instytucjom upoważnionym do kontroli i rozliczenia środków pozyskanych w ramach funduszy unijnych,

Ministrowi Cyfryzacji w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4a ustawy o dostępie do informacji publicznej (dot. informacji umieszczanych na BIP) i innym podmiotom kierującym zapytania w świetle art. 2 ust.1 o udzielnie informacji publicznej ww. ustawy.

Administrator nie zamierza przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie w oparciu o Pana/Pani dane osobowe.

 1. Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Ośrodka;
  6. przenoszenia danych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Ośrodek danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez Ośrodek zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez Ośrodek zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych.