Regulamin

 1. Hala czynna jest zgodnie z zatwierdzonym planem po uwzględnieniu zamówień złożonych przez szkoły, kluby sportowe i zakłady pracy.
 2. Zajęcia młodzieży szkolnej, zespołów sportowych i grup zorganizowanych przez zakłady pracy lub instytucje mogą odbywać się tylko pod bezpośrednim nadzorem i opieką nauczycieli W-F lub osób odpowiedzialnych, po złożeniu do kierownika hali odpowiedniego oświadczenia.
 3. Z hali korzystać mogą również inne niż wymienione w pkt. 2 grupy osób pod warunkiem dostosowania się do niniejszego regulaminu.
 4. Osoby mające uprawnienia do korzystania z hali nie mają prawa odstępować swego czasu innym osobom bez zgody kierownika hali.
 5. Kierownik hali może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości w stosunku do regulaminu, zakazać dalszego korzystania z hali.
 6. W hali sportowej obowiązuje zachowanie porządku, czystości oraz podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia i kierownika obiektu.
 7. Wejście na parkiet areny dozwolone jest jedynie w czystym, zmiennym obuwiu sportowym.
 8. Korzystający z wyposażenia hali (materace, ławki itp.) po wykorzystaniu winni pozostawić wyposażenie na poprzednich miejscach, a po wykorzystaniu przyznanego im czasu na przeprowadzenie zajęć niezwłocznie opuścić parkiet.
 9. Korzystającym z hali (także na widowni) zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństw osób tam przebywających a w szczególności:
  • palenia papierosów i innych używek,
  • rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów,
  • niszczenia sprzętu i urządzeń (np. wieszania się na obręczy kosza),
  • przechodzenia przez barierki na widowni,
  • wprowadzania zwierząt.
 10. Podczas zawodów, pokazów itp. organizator zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu i odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w obiekcie.
 11. Zabrania się wchodzenia na halę osobom znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 12. Za właściwe zachowanie i porządek w pomieszczeniach zaplecza hali (szatnia, prysznic, WC) odpowiedzialny jest prowadzący zajęcie lub kierownik grupy.
 13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali niezależnie od skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 15. Za przedmioty pozostawione w szatniach odpowiada prowadzący zajęcia lub kierownik grupy, który każdorazowo pobiera od kierownika hali klucz w celu zamknięcia szatni.
 16. O wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje w każdym przypadku gospodarz hali lub jego przełożeni.
 17. Skargi i wnioski w sprawie korzystania z hali oraz wszelkiego typu niejasności wynikłe z interpretacji regulaminu przyjmuje i rozstrzyga Dyrektor OSiR „Wyspiarz” w Świnoujściu.