Regulamin Kąpieliska

REGULAMIN STRZEŻONYCH KĄPIELISK MORSKICH

w granicach administracyjnych Gminy Miasto Świnoujście

 1. Organizatorem kąpielisk jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście.
 2. Kąpieliska strzeżone są od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 1000 do 1700 – w sezonie kąpielowym określonym corocznie przez Radę Miasta Świnoujście.
 3. Kąpieliska oznaczone są na lądzie tablicami, a od strony wody bojami. Kolory boi oznaczają:
 1. czerwona – granica strefy dla osób nie umiejących pływać (głębokość do 120 cm).
 2. żółta – granica strefy dla osób umiejących pływać (głębokość do 4 m)
 1. Dopuszczalność oraz zakaz kąpieli sygnalizują flagi:
 1.  biała – kąpiel dozwolona.
 2.  czerwona – kąpiel zabroniona.
 3. brak flagi oznacza brak dyżuru ratowniczego
 1. Dzieci do lat 11 mogą przebywać na terenie kąpielisk i kąpać się tylko pod opieką osób dorosłych.
 2. Osoby korzystające z kąpielisk zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników pełniących dyżur.
 3. Ratownicy ubrani są w odzież z widocznym napisem RATOWNIK.
 4. W celu zapewnienia pasa bezpieczeństwa, osoby korzystające z kąpielisk obowiązane są natychmiastowo udostępnić przejazd pojazdom ratowniczym.
 5. Zasady kąpieli grup zorganizowanych określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, dostępny w Centrum Koordynacji Ratowników Wodnych.
 6. Na kąpieliskach zabrania się:
 1. kąpieli pod wpływem alkoholu i środków odurzających;
 2. spożywania alkoholu poza punktami gastronomicznymi na plaży;
 3. korzystania z kąpielisk w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób, oraz zakłócania innym wypoczynku;
 4. zaśmiecania kąpielisk, niszczenia wydm, oraz urządzeń i sprzętu kąpielisk;
 5. zaleca się wyprowadzanie psów na smyczy lub w kagańcu;
 6. umieszczania sprzętów plażowych (m.in. parawanów, parasoli, namiotów itp.) w odległości mniejszej niż 5m od linii wody w celu umożliwienia przejazdu pojazdom ratowniczym.
 1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu na obszarze kąpielisk a w szczególności niestosujące się do polecenia opuszczenia terenu, podlegają sankcjom karnym na podstawie kodeksu wykroczeń.
 2. Ewentualne skargi i wnioski przyjmuje Kierownik kąpieliska w biurze kąpieliska ul. Jachtowej 1H
  lub za pośrednictwem e-mail: kapielisko@osir.swinoujscie.pl.

TELEFONY ALARMOWE:

Centrum Ratowników – 91 321 2501 / Policja – 997 / alarmowy – 112/

Straż Miejska – 91 321 9940 / Straż Pożarna – 998

PODSTAWA PRAWNA:
Zarządzenie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz  39 /2023  z dnia 30.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z strzeżonych kąpielisk morskich.

Uwaga: sezon kąpieliskowy 2023 obowiązuje zgodnie z uchwałą Rady Miasta:

w okresie od 24.06.2023 r. do 03.09.2023 r. dla Kąpieliska Morskiego Świnoujście Uznam (4 stanowiska);

w okresie od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r. dla Kąpielisk Morskich Świnoujście: Bałtycka, Interferie (2 stanowiska);

oraz w okresie od 01.07.2023 r. do 30.07.2023 r. funkcjonuje Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli Przytór (1 stanowisko), wejście na plażę od ul. Bunkrowej za przejazdem kolejowym.

________________________________________________________

Strefa spacerów ze zwierzętami - regulamin

UWAGA: Strefa spacerowa ze zwierzętami zlokalizowana jest na plaży, po lewej stronie wejścia od ul. Uzdrowiskowej (numeracja wejścia 16) – okres funkcjonowania od 1.06-30.09 – obszar ok. 100 m długości wzdłuż wydmy.

Na terenie kąpielisk poza wyznaczoną Strefą spacerów ze zwierzętami obowiązuje zalecenie, by ograniczyć korzystanie z pobytu z psami.

Regulacje spacerów z psami w sferze publicznej podlegają przepisom w obecnej sytuacji prawnej, a w szczególności wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, potwierdzonego kolejnymi wyrokami Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA z 15 maja 2019 r. (sygn. akt IV SA/Po 177/19, wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6.03.2013 r. (II SA/Go 1045/12); wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2015 r. (II OSK 2439/14) czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 czerwca 2014 r. (II SA/Wr 153/14). ) wydanymi na wniosek Rzecznik Praw Obywatelskich, wprowadzanie zakazu wejścia z psami na tereny publiczne, zostało uznane jako naruszenie swobody obywatelskiej właścicieli, w związku z czym na dzień dzisiejszy nie ma możliwości jakiegokolwiek sankcjonowania karami posiadaczy zwierząt, którzy wchodzą ze zwierzętami w tzw. przestrzeń publiczną.

Uprawnione służby (policja, straż miejska) są upoważnione reagować w przypadku wyłącznie zgłoszenia bezpośredniego naruszenia bezpieczeństwa lub życia.