Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. BIAŁORUSKIEJ 2

 

 1. Obiekt sportowo – rekreacyjny przy ul. Białoruskiej 2 znajduje się w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Matejki 22.
 2. Obiekt jest ogólnodostępny codziennie.
 3. Czas otwarcia Obiektu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych
  lub niezależnych od zarządcy obiektu (imprezy sportowe, przerwy technologiczne, awarie).
 4. Obiekt przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć sportowych, imprez sportowo – rekreacyjnych i rozgrywania meczy piłki nożnej przez grupy zorganizowane i osoby indywidualne.
 5. Korzystanie z urządzeń sportowych powinno odbywać się zgodnie
  z ich przeznaczeniem.
 6. Każda osoba korzystająca z urządzeń siłowni ma obowiązek zapoznać się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzenia i sposobem wykonywania ćwiczeń, zamieszczonym na każdym urządzeniu.
 7. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na urządzeniach uszkodzonych, jak również podejmowania się samodzielnej naprawy urządzeń.
 8. Korzystanie z Obiektu przez grupy zorganizowane odbywa się za zgodą Ośrodka.
  O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy na terenie Obiektu decyduje Dyrektor Ośrodka.
 9. Na terenie Obiektu można prowadzić działalność usługową, handlową
  i gastronomiczną, po uzyskaniu zgody Dyrektora Ośrodka i zezwoleń przewidzianych przepisami prawa.

10.1. Z Obiektu korzystać mogą:

 1. osoby fizyczne pełnoletnie,
 2. dzieci do lat 7 – wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
 3. dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
 4. kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
 5. grupy zorganizowane pod nadzorem organizatora,

10.2 Osoby pełnoletnie korzystają z Obiektu na własną odpowiedzialność i ryzyko
w zakresie uwarunkowań zdrowotnych.

 1. Z Obiektu nie mogą korzystać:
 2. osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działania środków odurzających,
 3. osoby z przeciwwskazaniem lekarskim.
 1. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz:
 1. spożywania produktów żywnościowych, w tym gumy do żucia bezpośrednio na bieżni i płycie boisk,
 2. wnoszenia butelek, pojemników wykonanych ze szkła lub innego pękającego, szczególnie twardego materiału,
 3. wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
 4. wnoszenia materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
 5. używania wulgarnych lub obraźliwych słów,
 6. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych używek, palenia papierosów oraz innych środków odurzających na boiskach, bieżni oraz siłowni,
 7. wprowadzania i przebywania zwierząt,
 8. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem Obiektu np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
 9. niszczenia urządzeń i sprzętu,
 10. wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne urządzeń siłowni oraz boisk.
 1. Osoby korzystające z Obiektu zobowiązane są do:
 1. posiadania odpowiedniego, przeznaczonego do nawierzchni, czystego obuwia sportowego, które nie pozostawia podczas użytkowania zabrudzeń
  i zarysowań,
 2. przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu obiektu,
 3. utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu,
 4. podporządkowania poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 1. Podczas rozgrywania meczy piłkarskich obowiązuje zakaz korzystania z infrastruktury lekkoatletycznej, siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki oraz koszykówki.
 2. W czasie zawodów/zajęć organizator jest zobowiązany do przestrzegania     obowiązujących przepisów i regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z Obiektu.
 3.  Za grupy trenujące na Obiekcie pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie/ nauczyciele/trenerzy/instruktorzy/organizatorzy, zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.
 4. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządek na Obiekcie
  oraz w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za  wartościowe przedmioty pozostawione
  na Obiekcie.
 6. Osoby trenujące mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń
  i sprzętu znajdującego się na terenie Obiektu wyłącznie za zgodą zarządcy.
 7. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek lub naruszać niniejszy regulamin zostaną zmuszone do opuszczenia Obiektu.