Inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Operacja: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

Priorytet nr 4: „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Nazwa

 

Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe – zagospodarowanie terenu na miejsca piknikowe do grillowania na wyspie Karsibór w Świnoujściu.
Całkowita wartość projektu:  379 670,25
Kwota dofinansowania: 143 627,00
Termin rozpoczęcia projektu: Wrzesień 2021
Termin zakończenia projektu: Listopad 2021

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Świnoujście/Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz. Głównym celem projektu jest poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania poprzez zagospodarowanie terenu na miejsce piknikowe na wyspie Karsibór w Świnoujściu.

Zakres projektu dotyczy zagospodarowania terenu na Wyspie Karsibór o powierzchni blisko 2000 m2 na ogólnodostępne miejsce piknikowe. Obszar objęty projektem jest zlokalizowany w rejonie zjazdu z ulicy 1go Maja w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Piastowskiego, na działkach o następujących nr ewidencyjnych: 638/16, 141, 22 (obręb 0015). Zakres przewidzianych w projekcie robót budowlanych obejmuje przygotowanie terenu pod inwestycję wraz z niezbędnymi pracami demontażowymi/rozbiórkowymi istniejącego tam obiektu. Użytkową formą zagospodarowania terenu będzie wydzielony plac wypoczynkowo-rekreacyjny, z miejscami do grillowania oraz placem zabaw dla dzieci, miejsce to dodatkowo wyposażone zostanie w stojaki na rowery. Powstanie miejsca piknikowego w Świnoujściu – Karsiborze, zapewni wypoczynek zarówno mieszkańcom naszego regionu jak i turystom.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest zgodna z celem głównym Lokalnej Strategii Rozwoju Grupy Rybackiej Zalew Szczecińskiej pn. „Poprawa wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych wzmacniająca związek mieszkańców z miejscem zamieszkania” oraz celem szczegółowym ww. strategii pn. „Wzbogacenie i rozszerzenie oferty turystycznej obszaru” w zakresie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Zalewu Szczecińskiego i okolic. Dzięki powstaniu miejsca piknikowego w Świnoujściu – Karsiborze, zwiększeniu ulegnie więc atrakcyjność turystyczna miejscowości położonych bezpośrednio nad Zalewem Szczecińskim, wzrośnie także pozytywny wizerunek turystyczny tychże miejscowości.