Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z OBIEKTU SPORTOWEGO – STADIONU MIEJSKIEGO
W ŚWINOUJSCIU PRZY UL. MATEJKI 22

1. Stadion Miejski jest obiektem sportowo – rekreacyjnym, ogólnodostępnym, znajdującym się w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22 w Świnoujściu.
2. Obiekt jest dostępny całodobowo codziennie.
3. Czas otwarcia Obiektu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od zarządcy obiektu (imprezy sportowe, święta, przerwy technologiczne, awarie).
4. Obiekt przeznaczony jest do organizowania zawodów, zajęć sportowych, imprez sportowo – rekreacyjnych i rozgrywania meczy piłki nożnej przez grupy zorganizowane i osoby indywidualne.
5. Korzystanie z urządzeń sportowych powinno odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Korzystanie z Obiektu przez grupy zorganizowane odbywa się za zgodą Ośrodka. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy na stadionie decyduje Dyrektor Ośrodka.
7. Na terenie Obiektu można prowadzić działalność usługową, handlową i gastronomiczną, po uzyskaniu zgody Dyrektora i zezwoleń przewidzianych przepisami prawa.
8.1 Z Obiektu korzystać mogą:
a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
b) zakłady pracy, instytucje i organizacje pod nadzorem instruktora sportu,
c) kluby i sekcje sportowe – pod nadzorem instruktora lub trenera,
d) grupy zorganizowane,
e) zakłady pracy, instytucje i organizacje,
f) osoby fizyczne,
g) dzieci do lat 7 – wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
8.2 Osoby pełnoletnie korzystają z Obiektu na własną odpowiedzialność i ryzyko w zakresie uwarunkowań zdrowotnych
9. Z Obiektu nie mogą korzystać:
a) osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub działania środków odurzających,
b) osoby z przeciwwskazaniem lekarskim.
10. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz:
a) spożywania produktów żywnościowych, w tym gumy do żucia bezpośrednio na bieżni stadionu i płycie boiska,
b) wnoszenia butelek i innych pojemników wykonanych ze szkła lub innego pękającego, szczególnie twardego materiału,
c) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
d) wnoszenia materiałów wybuchowych wyrobów pirotechnicznych,
e) używania wulgarnych lub obraźliwych słów,
f) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
g) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych używek, palenia papierosów oraz innych środków odurzających,
h) wprowadzania i przebywania zwierząt,
i) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stadionu np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
j) niszczenia urządzeń i sprzętu.
11. Osoby korzystające ze stadionu zobowiązane są do:
a) posiadania odpowiedniego, czystego obuwia sportowego, które nie pozostawia podczas użytkowania zabrudzeń i zarysowań,
b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu stadionu,
c) utrzymania czystości i porządku na terenie stadionu,
d) podporządkowania poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
12. Podczas rozgrywania meczy piłkarskich obowiązuje zakaz korzystania z infrastruktury lekkoatletycznej.
13. W czasie zawodów/zajęć organizator jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z Obiektu.
14. Za grupy trenujące na Obiekcie pełną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie/ nauczyciele/trenerzy/instruktorzy, zarówno w zakresie wyrządzonych szkód materialnych jak i wszelkich nieszczęśliwych wypadków swoich podopiecznych.
15. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządek na Obiekcie oraz w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.
16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na Obiekcie.
17. Osoby trenujące mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na terenie Obiektu wyłącznie za zgodą Ośrodka i pod nadzorem opiekuna/nauczyciela/trenera/instruktora sportu.
18. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek zostaną zmuszone do opuszczenia Obiektu.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu