Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI TENISOWEJ I KORTÓW ZIEMMNYCH

USYTUŁOWANYCH W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. JANA MATEJKI 17A

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Hala tenisowa i Korty ziemne są obiektami ogólnodostępnymi, znajdującym się w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy ul. Matejki 22 w Świnoujściu.
 2. Hala tenisowa jest czynna codziennie w godzinach od 8do 22°°. Korty ziemne są czynne
  od 1 maja do 30 września w godzinach od 8°do 22°°.
 3. Zarządca zapewnia obsługę kortów, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń znajdujących się na obiektach oraz pobiera opłaty za korzystanie z tych obiektów.
 4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z kortów tenisowych oraz zasady postępowania na ich terenie.
 5. Osoby przebywające na terenie Hali tenisowej i Kortów ziemnych, zobowiązane są
  do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

 

 • 2 Zasady korzystania z kortów tenisowych

 

 1. Korzystający z Kortów tenisowych nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do gry w tenisa.  Zarządca wyżej wymienionych obiektów nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub pogorszenie stanu zdrowia osób, które ze względów zdrowotnych nie powinny grać
  w tenisa.
 2. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:
 3. gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego;
 4. zachowania czystości i porządku;
 5. czas korzystania z kortu obejmuje 55 minut gry i 5 min na siatkowanie;
 6. niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry;
 7. niezakłócaniu gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich;
 8. bezzwłocznego informowania Zarządzającego o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach.
 9. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
 10. niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu;
 11. spożywania i przebywania na korcie po spożyciu napojów alkoholowych i innych środków odurzających;
 12. palenia tytoniu i innych używek;
 13. wprowadzania zwierząt na kort;
 14. wprowadzania na korty tenisowe rowerów, rowery należy pozostawiać w wyznaczonych do tego miejscach – stojakach;
 15. wnoszenia napojów kolorowych typu cola itp.
 16. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na ternie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 

 • 3 Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych

 

 1. Wstęp na obiekty realizowany jest poprzez Elektroniczny System Obsługi Klienta (ESOK),
  po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 2. Wysokość opłat za korzystanie z obiektów zawarta jest w Cenniku Usług na dany rok, który jest zatwierdzany Zrządzeniem Prezydenta Miasta Świnoujście.
 3. Opłaty dokonywane są w kasie recepcji hali tenisowej, bądź poprzez system rezerwacji ONLINE, dostępny na stronie internetowej Ośrodka.
 4. Poza szczególnymi przypadkami, na przykład zawartą umową najmu, wejście na kort tenisowy odbywa się wyłącznie po uiszczeniu opłaty (opłata musi być dokonana przed wejściem na kort).
 5. Opłacony czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, „zasiatkowanie” kortu ziemnego przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu.
 6. Użytkownik – instruktor organizuje na korcie tenisowym zajęcia na własny rachunek oraz własną odpowiedzialność. Instruktor gry ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach oraz zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie opieki medycznej. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom w toku zajęć.

 

 • 4 Rezerwacje kortów tenisowych

 

 1. Rezerwacji kortu można dokonać osobiście w kasie recepcji hali tenisowej, telefonicznie pod numerem telefonu 91 322 21 06 lub poprzez elektroniczny system rezerwacji Online.
 2. Nie ma możliwości dokonywania rezerwacji na dany dzień i godzinę jednocześnie na hali tenisowej i kortach ziemnych.
 3. Do skutecznego dokonania rezerwacji konieczne jest podanie swojego imienia i nazwiska.
 4. Klient we własnym zakresie musi zweryfikować u kortowego przypisane na swoje nazwisko rezerwacje.
 5. Za rezerwacje niewykorzystane lub nie odwołane będzie pobierana opłata zgodnie
  z obowiązującym cennikiem.
 6. Kolejne rezerwacje będą przyjmowane wyłącznie po uregulowaniu ewentualnych zaległości.
 7. Bezkosztowa anulacja rezerwacji kortu ( w hali tenisowej lub kortu ziemnego) jest możliwa najpóźniej do 12 godz. dnia, w którym kort jest zarezerwowany.
 8. Brak możliwości anulowania rezerwacji opłaconych. Istnieje jedynie możliwość przeniesienia opłaconej rezerwacji na inny uzgodniony z obsługą termin, w którym obowiązują te same lub niższe stawki,
 9. Kort, który został zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie jeżeli rezerwujący jest nieobecny przez 10 minut od momentu rozpoczęcia zarezerwowanego terminu
  i nie powiadomi o spóźnieniu obsługi kortu.
 10. OSiR „Wyspiarz” zastrzega sobie możliwość odwołania rezerwacji, w tym także stałych,
  z powodu: rozgrywanego turnieju, organizacji imprez sportowych lub w wypadku przeprowadzania prac remontowo – konserwacyjnych. W takim przypadku OSiR powiadomi korzystających z kortów o tym fakcie z tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja o wyłączeniu okresu przyjmowania rezerwacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń znajdującej się
  na terenie kortów.
 11. Karnet wstępu jest imienny, wymaga rejestracji klienta w systemie ESOK i uprawnia
  do korzystania wyłącznie osobę na którą został zarejestrowany, stąd wykupienie usługi stanowi automatyczną zgodę klienta na rejestrację niezbędnych danych w systemie zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 12. Niewykorzystane w terminie obowiązywania karnety tracą ważność i nie podlegają zwrotowi
  w części, ani przedłużeniu.
 13. Trener jest odpowiedzialny za odwołanie zajęć.

 

 • 5 Stałe rezerwacje

 

 1. Przez stałą rezerwację rozumie się minimum cztery rezerwacje ustalone z góry na stały dany dzień tygodnia i godzinę ( wyjątkiem są miesiące, gdy z powodu świąt lub innych okoliczności jedna z rezerwacji nie może zostać zrealizowana).
 2. Stałe rezerwacje przyjmowane są mailowo na adres obiektysportow@osir.swinoujscie.pl, bądź pod nr telefonu 91 321 37 81 wew. 29.
 3. Każdy klient posiadający stałą rezerwację ma obowiązek opłacenia kortu z góry, w przeciwnym razie jego stała rezerwacja zostanie anulowana.
 4. Stałe rezerwacje opłacane są przez klientów z góry w dniu korzystania po raz pierwszy z danej rezerwacji wynajmu kortu.
 5. Opłaconych rezerwacji stałych nie można anulować, istnieje jedynie możliwość przeniesienia opłaconej rezerwacji w danym miesiącu na inny termin, w którym obowiązują te same stawki lub niższe.
 6. W przypadku przekładania terminu stałej rezerwacji lub anulowania więcej niż 1 raz
  w danej stałej opłaconej rezerwacji, zarządzający ma prawo odebrać użytkownikowi stały termin i zaoferować go innemu klientowi.

 

 • 6 Postanowienia dodatkowe

 

 1. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem o czym klient jest informowany. Nagranie z kamery może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności klientów, którzy nie stosują się do obowiązującego Regulaminu. Monitoring prowadzony jest
  w sposób nie naruszający dóbr osobistych, ani godności klientów. Pełna treść Regulaminu monitoringu dostępna jest na stronie internetowej Ośrodka.
 2. Osoby naruszające zasady regulaminu a w szczególności wywołujące konflikty na terenie obiektu mogą być pozbawione możliwości korzystania z kortów.
 3. Za spowodowanie zniszczeń sprzętu lub urządzeń obiektu, sprawcy ponoszą pełna odpowiedzialność materialna.
 4. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Na terenie obiektów można prowadzić działalność usługową, handlową i gastronomiczną
  po uzyskaniu zgody Zarządcy i zezwoleń przewidzianych przepisami prawa.
 6. Skargi i wnioski w sprawach korzystania z obiektu oraz wszystkiego typu konsekwencje wynikłe z interpretacji niniejszego Regulaminu przyjmuje i rozstrzyga Dyrektor OSIR „Wyspiarz’ w Świnoujściu Matejki 22

 

 • 7 Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanego dalej RODO, informuje się klientów Ośrodka o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”
  w Świnoujściu, z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowany przez Dyrektora, adres email: sekretariat@osir.swinoujscie.pl , zwany dalej Ośrodkiem.
 2. Inspektorem danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”
  w Świnoujściu  został wyznaczony, kontakt z inspektorem poprzez adres e-mail: abi@osir.swinoujscie.pl .
 3. Cel Przetwarzania danych – Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez Ośrodek:
  • w celu zaspokajania potrzeb aktywnego uprawiania sportu i rekreacji ruchowej poprzez udostępnianie obiektów sportowych Ośrodka:
 1. a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (korzystanie z obiektów sportowych stanowi zawarcie umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 2. b) art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w szczególności na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług oraz w związku z obowiązującymi przepisami archiwizacyjnymi);

2) w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Ośrodka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) w celach analitycznych lub statystycznych polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju Ośrodka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Kategorie przetwarzanych danych: Administrator będzie przetwarzać dane osobowe niezbędne do realizacji umowy na korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka w tym: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego i adres (przy płatnościach realizowanych przelewem).
 2. Okres przetwarzania danych osobowych- dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 7 pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa i tak między innymi: w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej – 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 3. Udostępnianie danych dane osobowe mogą być udostępniane:
  • pracownikom i współpracownikom Ośrodka na podstawie nadanych upoważnień, innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (w szczególności Policji, Prokuratorowi, ubezpieczycielowi, służbom medycznym itp.), oraz podmiotom z którymi Ośrodek zawarł umowę na świadczenie usług w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
  • Administrator nie zamierza przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie w oparciu o dane osobowe klientów.
 4. Zgodnie z przepisami RODO, klientowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na szczególną sytuację klienta, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane osobowe klienta na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Ośrodka;
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Ośrodek danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych. adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl
 5. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy na korzystanie z obiektów Ośrodka. Niepodanie wymaganych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia  umowy na korzystanie z usług obiektu Ośrodka.

Telefony alarmowe:

– alarmowy – 112

– Policja – 997

– Straż pożarna – 998

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”