Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI TENISOWEJ

I KORTÓW ZIEMMNYCH Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

W Świnoujściu przy ul. J. Matejki 17a

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Hala tenisowa i korty ziemne są obiektami sportowo- rekreacyjnymi, ogólnodostępnymi, znajdującym się w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z siedzibą przy
  Matejki 22 w Świnoujściu.
 2. Hala tenisowa jest czynna codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00. Korty ziemne są czynne od 1 maja do 30 września w godzinach od 8.00 do 22.00
 3. Zarządca zapewnia obsługę kortów, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń znajdujących się na obiektach oraz pobiera opłaty za korzystanie z tych obiektów.
 4. Osoby przebywające na terenie hali tenisowej i kortów ziemnych, zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 5. Z kortów powinny korzystać osoby, które nie posiadają przeciwskazań zdrowotnych do gry w tenisa.  Zarządca obiektów nie jest zobowiązany do sprawdzenia tego faktu oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub pogorszenie stanu zdrowia osób, które ze względów zdrowotnych nie powinny grać w tenisa.

ZASADY WNOSZENIA OPŁAT:

 1. Wstęp na obiekty następuje poprzez wejścia indywidualne realizowane przez Elektroniczny System Obsługi Klienta (ESOK), oraz na podstawie podpisanych Umów lub Porozumień – po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Czas pobytu rejestruje transponder (opaska).
 2. Wysokość opłat za korzystanie z obiektów zawarta jest w Cenniku Usług na dany rok, który jest zatwierdzany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świnoujście.
 3. Wejścia na obiekty dla osób indywidualnych realizowane są w systemie rozliczeń minutowych, przy założeniu 60 min. pobytu na korcie, oraz 10 min. na dojście do recepcji.
 4. Opłata za korzystanie z hali tenisowej i kortów ziemnych pobierana jest z góry
  za 60 minut. Po przekroczeniu tego czasu pobierana jest dopłata zgodna z Cennikiem.
 5. Opłaty dokonywane są w kasie recepcji hali tenisowej.
 6. Czas pobytu na wyżej wymienionych obiektach liczy się od momentu wydania transpondera do momentu odczytania jego pamięci.
 7. Karnet wstępu jest imienny, wymaga rejestracji Klienta w systemie ESOK i uprawnia do korzystania wyłącznie przez osobę na którą został zarejestrowany. Wykupienie usługi stanowi automatyczną zgodę Klienta na rejestrację niezbędnych danych w systemie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Korzystania z kortu obejmuje 60 minut gry,
  w tym czas na siatkowanie kortu.
 8. Transponder podlega rozliczeniu i zwrotowi w recepcji hali tenisowej. Za jego zgubienie lub uszkodzenie Klient zobowiązany jest do poniesienia opłaty w kwocie 50 zł.
 9. Niewykorzystane w terminie obowiązywania karnety tracą ważność i nie podlegają zwrotowi ani przedłużeniu.

ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI:

 1. Rezerwacji kortu można dokonać osobiście w recepcji hali tenisowej lub telefonicznie pod numerem 91 322 21 06, przy czym nie przyjmuje się rezerwacji jednocześnie na dany dzień i godzinę na hali tenisowej i na kortach ziemnych.
 2. Do skutecznego dokonania rezerwacji konieczne jest podanie swojego imienia, nazwiska i numeru telefonu.
 3. Za rezerwacje niewykorzystane i nie odwołane będzie pobierana opłata zgodnie
  z obowiązującym cennikiem.
 4. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż na 24 godzin przed ustalonym terminem korzystania z kortów.
 5. Kolejne rezerwacje będą przyjmowane wyłącznie po uregulowaniu ewentualnych zaległości za korzystanie z kortów.
 6. W przypadku zajęć zorganizowanych, Trener jest odpowiedzialny za odwołanie zajęć.
 7. Zarządca uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Klient nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 10 minut, licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwości spóźnienia.
 8. Zarządca obiektu zastrzega sobie możliwość odwołania rezerwacji, w tym także stałych, z powodu: rozgrywanego turnieju, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych lub
  w wypadku przeprowadzania prac remontowo – konserwacyjnych. W takim przypadku Zarządca powiadomi korzystających z kortów o tym fakcie z 7-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając informację na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zarządcy  o wyłączeniu okresu przyjmowania rezerwacji .

ZASADY PORZĄDKOWE:

 1. Klienci kortów tenisowych zobowiązani są do:
 1. gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego;
 2. zachowania czystości i porządku;
 3. niezakłócania gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich;
 4. zasiatkowania kortu tenisowego po zakończeniu zarezerwowanego czasu gry;
 5. niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po zakończeniu opłaconego czasu gry;
 6. bezzwłocznego poinformowania pracowników obsługi kortów o wszelkich zauważonych usterkach lub uszkodzeniach.
 1. Osobom przebywającym na korcie zabrania się:
 1. niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu;
 2. spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków lub wszelkich substancji odurzających, palenia tytoniu;
 3. przebywania na terenie obiektów w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków
  i substancji odurzających;
 4. spożywania na kortach napojów kolorowych typu cola itp.;
 5. używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe.
 1. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na ternie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Na terenie obiektów można prowadzić działalność usługową, handlową
  i gastronomiczną po uzyskaniu zgody Zarządcy i zezwoleń przewidzianych przepisami prawa.
 2. Na terenie hali tenisowej znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, o czym Klient jest informowany. Nagranie z kamery może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności Klientów, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów na terenie hali tenisowej i kortów ziemnych. Monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych, ani godności Klientów.
 3. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektów, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klienta.
 4. Osoby nie stosujące postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów, zostaną wyproszone z obiektu przez pracownika obsługi kortów bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów tenisowych.
 5. Skargi i wnioski w sprawach korzystania z obiektu oraz konsekwencje wynikłe
  z interpretacji niniejszego Regulaminu przyjmuje i rozstrzyga Dyrektor OSIR „Wyspiarz’ w Świnoujściu Matejki 22, tel. 91 321 37 81 wew. 22, email: dyrektor@osir.swinoujscie.pl
 6. Telefony alarmowe:

– z telefonu stacjonarnego: 999 – Pogotowie Ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
– z telefonu komórkowego: 112

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”