Regulamin

Załącznik nr 1
do ZARZĄDZENIA Nr 43/2020
DYREKTORA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI „WYSPIARZ”
z dnia 28 maja 2020r.

Regulamin
Portu Jachtowego Basen Północny
1. Postanowienia ogólne i definicje.
1.1 Zarządcą Portu Jachtowego Basen Północny zwanego dalej „mariną” jest Ośrodek Sportu i
Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu zwany dalej „Zarządcą”.
1.2 Marina usytuowana jest w Świnoujściu, na terenie Basenu Północnego. Współrzędne geograficzne:
53°54′48″N, 14°16′28″E, przy ulicach Jachtowej, Rogozińskiego i Władysława IV. W skład mariny
wchodzą: basen portowy z nabrzeżami nr: 1, 2, 3 ,5 ,6, 7, 8, 9, 10 i pomostami nr od do 15, oraz
nabrzeża od strony Świny nr 13.1 i 4.
1.3 Użyte w dalszej części regulaminu terminy oznaczają:
1.3.1 „użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej korzystająca z usług portowych świadczonych przez marinę;
1.3.2 „jednostki pływające” – urządzenia pływające dopuszczone do żeglugi po wodach Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem;
1.3.3 „infrastruktura portowa” – budynki i budowle mariny będące w zarządzie Zarządcy;
1.3.4 „usługi portowe” – usługi świadczone przez zarządcę na terenie mariny określone w cenniku
mariny;
1.3.5 „doba” – obejmuje 24h liczone od momentu zacumowania jednostki w marinie;
1.3.6 „Bosmanat” – biuro znajdujące się na terenie mariny, w którym obsługiwani są użytkownicy
mariny;
1.3.7 „biuro zarządcy” – siedziba OSiR „Wyspiarz” Świnoujście, znajdujące się przy ul. Matejki 22 w
Świnoujściu;
1.3.8 „Bosman” – osoba obsługi mariny zatrudniona przez Zarządcę;
1.3.9 „deklaracja postoju” – formularz wypełniany przez kapitana lub armatora jednostki pływającej w
którym podane są parametry jednostki oraz dane kapitana lub armatora niezbędne do prawidłowego
zadokowania jednostki i naliczenia opłat.
1.3.10 „rezydent” – armator jednostki pływającej, który zawarł z Zarządcą umowę rezydencką na
korzystanie z infrastruktury portowej nieprzerwanie przez okres minimum 1 miesiąc.
1.3.11 „gość” – armator jednostki pływającej korzystający z infrastruktury portowej mariny
nieprzerwanie przez okres maksymalnie 1 miesiąca.
1.3.12 „bezumowny postój” – postój jednostki gościa, który nie został zgłoszony w bosmanacie
niezwłocznie po zacumowaniu w marinie (w ciągu 30min od zacumowania), lub niezwłocznie nie
zgłoszone zostało przedłużenie pobytu (w ciągu 60min od upływu zadeklarowanego terminu
postoju), lub niezgłoszony postój jednostki rezydenta w okresie po wygaśnięciu umowy
rezydenckiej.
2. Godziny pracy
2.1 Bosmanat pracuje
od 1.04 do 31.10 – 7 dni w tygodniu, 24h/dobę
od 1.11 do 31.03 – 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 20.00
2.1 Biuro zarządcy pracuje w dni pracujące od pon. do pt. w godzinach 7.00 – 15.00
3. Przepisy porządkowe przystani.
3.1 Wszystkie osoby przebywające na terenie mariny zobowiązane są do przestrzegania niniejszego
regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników obsługi mariny.
3.2 Na terenie mariny obowiązuje cennik opłat za poszczególne usługi zatwierdzony przez Prezydenta
Miasta Świnoujście.
3.3 Na terenie mariny zabrania się:
• parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych,
• slipowania jednostek bez zgody obsługi mariny,
• korzystania z urządzeń lub wyposażenia mariny niezgodnie z ich przeznaczeniem,
• korzystania z rowerów i innych pojazdów jednośladowych w odległości do 2m od nabrzeży,
• wprowadzania psów na teren przystani bez smyczy,
• zaśmiecania terenu mariny, niszczenia elementów ochrony brzegu,
• tarasowania dróg pożarowych przejść, pirsów, nabrzeża oraz slipów,
• picia alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz przebywania w stanie nietrzeźwym,
• zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,
• mycia samochodów i przyczep,
• wędkowania bezwzględnie w okresie od 1.05 do 31.10 a w pozostałem okresie bez zgody bosmana,
• kąpieli w basenie portowym,
• rozpalania ognisk bez zgody obsługi mariny,
• poruszania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu jachtów lub urządzeń przystani,
• cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody obsługi mariny,
• wykonywania wszelkich prac remontowych jednostek pływających mogących zakłócać korzystanie z
mariny przez innym użytkowników,
• wykorzystywania, bez zgody zarządcy, mariny jako miejsca do prowadzenia działalności
gospodarczej.
4. Zasady korzystania z infrastruktury portowej przez gości.
4.1. Do mariny mogą wpłynąć i zacumować jednostki pływające:
4.1.2 w basenie portowym – o długości do 15m i zanurzeniu nieprzekraczającym 3m (wpłynięcie do
basenu portowego jednostek o większej długości i lub zanurzeniu wymaga wcześniejszego
uzgodnienia warunków technicznych z bosmanem)
4.1.3 przy nabrzeżu nr 13.1 – o długości do 180m zgodnie z aktualnymi ustaleniami Urzędu
Morskiego w Szczecinie w zakresie dopuszczalnego zanurzenia statków.
4.1.4 przy nabrzeżu nr 4 – o długości do 40m zgodnie z aktualnymi ustaleniami Urzędu Morskiego w
Szczecinie w zakresie dopuszczalnego zanurzenia statków.
4.2. Kapitan jednostki pływającej, przed wpłynięciem do mariny, powinien zgłosić się do bosmanatu
przez radio VHF – 74 kanał w celu wskazania miejsca postoju.
4.3. Usługi portowe są odpłatne. Cennik opłat ustanawiany jest przez Prezydenta Miasta Świnoujścia
na okres od 1.01 do 31.12 każdego roku;
4.4. Opłaty za postój jednostek pływających w marinie naliczane są za każdą rozpoczętą dobę.
4.5. Postój jednostek pływających gości w marinie powinien odbywać się według następującej procedury:
4.5.1. wywołanie bosmana przez radio VHF lub telefonicznie i zgłoszenie chęci zacumowania w
marinie;
4.5.2. zacumowanie przy miejscu wskazanym przez bosmana przez radio VHF lub telefonicznie albo
przy innym wolnym miejscu postojowym;
4.5.3. zgłoszenie postoju w bosmanacie w ciągu 30min od zacumowania;
4.5.4. zgłaszając postój w bosmanacie należy podać:
• nazwę jednostki pływającej,
• całkowitą długość jednostki pływającej,
• port macierzysty jednostki pływającej,
• port docelowy (następny port, do którego będzie zmierzała jednostka pływająca),
• imię i nazwisko kapitana jednostki,
• nr tel. kapitana jednostki,
• ilość członków załogi, w tym osób niepełnosprawnych, planowany termin postoju,
• nr miejsca postoju;
4.5.5. dokonanie opłaty za postój w PLN, gotówką, bądź kartą płatniczą, z góry za cały deklarowany
okres postoju;
4.5.6. zapłata za postój może być dokonana przelewem tylko za zgodą kierownika mariny i tylko w
przypadku przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej
deklarację do reprezentowania podmiotu na który ma być wystawiona faktura – odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji – i który ma uiścić opłaty,
po uprzednim zawarciu umowy w formie pisemnej;
4.5.7. dokonanie opłaty uzdrowiskowej w PLN gotówką (opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób
fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym
nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych – za każdą rozpoczętą dobę pobytu);
4.5.8. odebranie naklejki z nazwą jachtu i deklarowanym terminem postoju, oraz umieszczenie
naklejki w widocznym miejscu (reling, lub wanta);
4.5.9. bosman może nakazać zacumować jednostkę pływającą w innym wskazany miejscu;
4.5.10. wszelkich formalności związanych z postojem jednostek pływających oraz uiszczeniem opłat
należy dokonać niezwłocznie po zacumowaniu (w ciągu 30min od zacumowania), w biurze
przystani jachtowej;
4.5.11. w trakcie dokonywania zgłoszenia postoju bosman może zażądać okazania dokumentu
tożsamości kapitana, dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej oraz wypełnienia
formularza „deklaracji postoju gościa”;
4.5.12. wniesienie opłaty za postój daje dostęp do pomostu przy którym zacumowana jest jednostka
pływająca oraz upoważnia do korzystania z toalet, z wi-fi, kuchni oraz świetlicy.
Pozostałe usługi oraz dostęp do mediów są dodatkowo płatne.
4.5.13. Za prawidłowe i bezpieczne cumowanie jednostki odpowiada jej użytkownik.
4.5.14. Miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie bosmana załoga
zobowiązana jest przecumować jednostkę na wskazane miejsce postoju. W przypadku braku
kontaktu z załogą lub niezastosowania się do poleceń, bosman może dokonać zastępczego
przecumowania jednostek w inne miejsce;
4.5.15. Użytkownik jednostki, który nie ureguluje opłaty lub odmawia przedłużenia lub podpisania
stosownych dokumentów zostanie zobowiązany przez administrację przystani, w razie
potrzeby w obecności Policji, inspekcji morskiej lub przedstawiciela Kapitanatu Partu do
natychmiastowego opuszczenia przystani, z zakazem powtórnego zawinięcia. Jednocześnie w
przypadku zalegania z opłatami administrator może skierować odpowiedni wniosek o wpis
podmiotu zalegającego z zapłatą do rejestru dłużników oraz może dochodzić swoich należności
przed sądem.
4.5.16. Gość opuszczający marinę zobowiązany jest ten fakt zgłosić bosmanowi przez radio VHF lub
telefonicznie.
5. Zasady korzystania z infrastruktury portowej przez rezydentów
5.1. Postój jednostek pływających rezydentów powinien odbywać się według następującej procedury:
• złożenie wypełnionej deklaracji postoju rezydenta;
• osoba podpisująca deklarację postoju wskazuje podmiot, w imieniu którego zawarta będzie umowę o
postój. Osoba podpisująca deklarację przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę zobowiązań
wynikających z zawartej umowy, odszkodowania oraz inne czynności związane z postojem jednostki
w przystani.
• zawarcie umowy rezydenckiej;
• dokonanie opłaty przelewem, zgodnie z harmonogramem, w oparciu o wystawioną przez Zarządcę
fakturę VAT.
5.2. Wniesienie opłaty za postój daje dostęp do pomostu przy którym zacumowana jest jednostka
pływająca oraz upoważnia do korzystania z toalet, z wi-fi, kuchni oraz świetlicy. Pozostałe
usługi oraz dostęp do mediów są dodatkowo płatne.
5.3. Za prawidłowe i bezpieczne cumowanie jednostki odpowiada jej użytkownik.
5.4. Miejsca przydzielone jednostkom nie są miejscami stałymi. Na polecenie bosmana załoga
zobowiązana jest przecumować jednostkę na wskazane miejsce postoju. W przypadku braku kontaktu
z załogą lub niezastosowania się do poleceń, bosman może dokonać zastępczego przecumowania
jednostek w inne miejsce;
5.5. Użytkownik jednostki, który nie ureguluje opłaty lub odmawia przedłużenia lub podpisania
stosownych dokumentów zostanie zobowiązany przez administrację przystani, w razie potrzeby w
obecności Policji, inspekcji morskiej lub przedstawiciela Kapitanatu Partu do natychmiastowego
opuszczenia przystani, z zakazem powtórnego zawinięcia. Jednocześnie w przypadku zalegania z
opłatami administrator może skierować odpowiedni wniosek o wpis podmiotu zalegającego z
zapłatą do rejestru dłużników oraz dochodzić swoich należności przed sądem.
5.6. Rezydent opuszczający marinę na stałe bądź na okres dłuższy niż 7 dni zobowiązany jest ten
fakt zgłosić bosmanowi przez radio VHF lub telefonicznie. Dotyczy również jednostek wywożonych
z przystani transportem kołowym.
6. Postój bezumowny
6.1. Za bezumowny postój jednostki zarządca mariny ma prawo naliczyć opłatę w wysokości 200 zł za
dobę;
6.2. Jednostka pływająca, której postój jest bezumowny może zostać przez Zarządcę odholowana w inne
miejsce oraz unieruchomiona w celu uniemożliwienia jej odpłynięcie z mariny przed opłaceniem
postoju;
6.3. Zarządca ma prawo sporządzić dokumentację fotograficzną jednostki pływającej dotyczącą
bezumownego postoju, a także wystąpić do do odpowiednich organów o ustalenie danych osobowych
armatora jednostki pływającej w celu dochodzenia swoich należności przed sądem.
7. Postanowienia ogólne
7.1. Za szkody powstałe w jednostkach pływających, ich wyposażeniu czy mieniu załogi, obsługa
przystani ani OSiR „Wyspiarz” nie odpowiada. Zaleca się prowadzenie wacht, szczególnie w
przypadku trudnych warunków atmosferycznych.
7.2. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu i innych obowiązujących na terenie przystani
przepisów uprawnione są do interwencji odpowiednie służby: Policja, Straż Miejska, Inspekcja
Morska, Kapitanat Portu, Straż Graniczna, celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem oraz
ukarania winnych naruszenia przepisów.
7.3. Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego
Regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników obsługi przystani.
7.4. Wpłynięcie na akwen przystani jachtowej i korzystanie z jej usług jest tożsame z zaakceptowaniem
warunków i zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie.
8. Przepisy bezpieczeństwa i ochrony p.poż.
8.1. Na terenie przystani jachtowej obowiązują przepisy ruchu drogowego.
8.2. Na obszarze przystani obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony
przeciwpożarowej.
8.3. W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej lub powstania zagrożenia życia, zdrowia lub mienia,
każdy, kto jest świadkiem takiego zdarzenia winien natychmiast powiadomić o tym pracownika
przystani – osobiście lub telefonicznie (0048-91-321-91-77).
8.4. Pracownik przystani organizuje i kieruje akcja ratowniczą i w tym celu ma prawo wezwać do
pomocy wszystkie osoby znajdujące się na terenie przystani, a także korzystać ze sprzętu
jednostek znajdujących się na terenie Basenu Północnego.
8.5. Osoby wezwane do akcji ratowniczej muszą bezzwłocznie dostosować się do pleceń kierującego
akcją.
8.6. Jeżeli wymaga tego sytuacja, pracownik przystani powiadamia: Straż Pożarną nr tel. 998, Policję
nr tel. 997, Pogotowie Ratunkowe nr tel. 999 , Kapitanat Portu nr tel. 0048-91-321-3668,
Dyrektora nr tel. 0048-91-321-321-3781, Kierownika portu jachtowego nr tel.537-500-646, Głównego
Specjalistę do spraw technicznych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” nr tel. 0048-781-180-
864,
9. Etykieta żeglarska w przystani jachtowej.
9.1. Na terenie mariny obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.
10. Postanowienie końcowe.
10.1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu mariny jachtowej sprawują Dyrektor, Kierownik
portu jachtowego oraz Główny Specjalista do spraw technicznych Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Wyspiarz”.
10.2. Użytkowników mariny obowiązują Przepisy Portowe, Zarządzenia Porządkowe Dyrektora Urzędu
Morskiego w Szczecinie oraz obowiązujące przepisy Polskiego Związku Żeglarskiego.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy
prawa, w tym międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zanieczyszczenia na morzu „Konwencja Marpol
73/78, „Konwencja Helsinska 74” oraz inne przepisy porządkowe wydane na podstawie art. 48 ustawy
z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
lub/i ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim.
10.4. Regulamin przystani jachtowej „Basen Północny” wchodzi w życie z dniem 1.06.2020r.

Dyrektor OSIR „Wyspiarz”