Informacja o postępowaniu nr OSIR/ZP/3/2019 na Świadczenie usług: sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie parkingu i przyległej drogi wjazdowej przy ulicy Ku Morzu w Świnoujściu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świnoujściu

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług o wartości zamówienia poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień  publicznych (Dz.U. z 2018r. poz 1986)oraz do składania ofert na „Świadczenie usług: sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie parkingu i przyległej drogi wjazdowej przy ulicy Ku Morzu w latach 2019-2020 dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Wyspiarz”.

SIWZ

ZAŁACZNIK NR 1.Oferta 

ZAŁĄCZNIK NR 2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAŁĄCZNIK NR 3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4-Istotne dla stron postanowienia warunków umowy

Załacznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 6.Oświadczenie o grupie kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 7. zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

ZAŁĄCZNIK nr 8 wykaz i ilość świadcz.usług

ZAŁĄCZNIK NR 9_wykaz obiektów