Unieważnia postępowanie Nr OSIR/ZP/3/2020

Działając zgodnie z art.93 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia iż unieważnia postępowanie Nr OSIR/ZP/3/2020 dotyczące – „Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul Matejki 17A”

 

zamówienie na: Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul Matejki 17A”
zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSIR/ZP/3/2020 (nr ogłoszenia na biuletynie UZP –  575012-N-2020)
wartość: Powyżej 30.000 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2020  12:00
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie prawne

Postępowanie przetargowe na „Modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Ośrodku Sportu i Rekreacji WYSPIARZ w Świnoujściu przy ul Matejki 17A” nr postępowania PN/3/OSIR/2020 nr ogłoszenia 575012-N-2020 unieważnia się w oparciu o artykuł art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ust. 1 punkt 7.

Uzasadnienie faktyczne:

Decyzja o unieważnieniu postępowania została podjęta w wyniku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dokumentacja budowlano – wykonawcza opracowana została przy założeniach bazujących na elementach konstrukcyjnych masztów oświetleniowych w innej technologii niż rzeczywiście posadowione maszty oświetleniowe.

Dlatego w ocenie Zamawiającego błędem jest wymaganie od Wykonawcy wykonania modernizacji oświetlenia, ponieważ wiązałoby się to z ryzykiem niespełnienia warunków bezpieczeństwa, a tym samym powstaje konieczność przeprowadzenia stosownych badań i uzyskiwania stosownych certyfikatów czego Zamawiający nie przewidywał. Mając na uwadze powyższe, postępowanie o udzielenie Zamówienia zostało obarczone wadą, wobec czego Zamawiający postanowił jak na wstępie.