„ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE PARKINGU I PRZYLEGŁEJ DROGI WJAZDOWEJ PRZY ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU W ROKU 2021 DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WYSPIARZ” – przetarg nieograniczony nr OSIR/ZP/05/2020

Gmina Miasto Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

ul. Matejki 22,72- 600 Świnoujście

tel. (91) 321 37 81, fax  (91) 3213781

E-mail: sekretariat@osir.swinoujscie.pl, Internet: www.osir.swinoujscie.pl

 ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ŚWIADCZENIE USŁUG

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843) na:

ŚWIADCZENIE USŁUG  ODBIORU I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SPRZĄTANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE PARKINGU I PRZYLEGŁEJ DROGI WJAZDOWEJ PRZY ULICY KU MORZU W ŚWINOUJŚCIU W ROKU 2021 DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WYSPIARZ”

Załączniki:

1. SIWZ Ogłoszenie nr OSIR ZP 05 2020

2. Ogłoszenie o zamówieniu 613139 N 2020

3. ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz oferty

4. ZAŁĄCZNIK NR 2.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. ZAŁĄCZNIK NR 3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

6. ZAŁACZNIK NR 4a. wzór umowy zadanie nr 1

7. ZAŁACZNIK NR 4b. wzór umowy zadanie nr 2

8. ZAŁĄCZNIK NR 5. opis przedmiotu zamów

9. ZAŁĄCZNIK NR 6.Oświadczenie o grupie kapitałowej

10. ZAŁĄCZNIK NR 7. zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

11. ZAŁĄCZNIK NR 8. wykaz ilości

12. ZAŁĄCZNIK NR 9.wykaz obiektów

13. ZAŁĄCZNIK NR 10. doświadczenie

14. ZAŁĄCZNIK NR 11.wykaz pojazdów

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.11.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze wykonawcy z dnia 15.12.2020r.

Informacja o wyborze wykonawcy

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28.12.2020r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510555287 N 2020